051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6272 تاریخ: 1398/01/29 نام‌خانوادگی: سعیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 160,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  160,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6268 تاریخ: 1398/01/29 نام‌خانوادگی: صاحبدادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6267 تاریخ: 1398/01/29 نام‌خانوادگی: ارجمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6266 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6265 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: خانم رادمنش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 230,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  فقط طبقه آخر-تک واحدی

  230,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6261 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: برهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  تا دو هفته فرصت دارند

  40,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6259 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: خانم عظیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6255 تاریخ: 1398/01/27 نام‌خانوادگی: محرمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6254 تاریخ: 1398/01/27 نام‌خانوادگی: خدیو پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  تا بعد ماه رمضان فرصت دارند

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6250 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: .. ‌معرف: فرشیدیان فر بازدید شد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل به اجاره یا رهن

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6249 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: زیارت نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6248 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: دزیانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 60,000,000 اجاره: 100,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6244 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: شمس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  3 نفر دانشجوی پسر عراقی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6242 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: حقیقیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6241 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: وفایی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بازدی رودکی 5

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات