051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6689 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: آرامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6688 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: خانم علی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6685 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: تحریرچی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 175 رهن: 150,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  175 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6683 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: وفا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6681 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: بخشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد بهرامی ارغوان 6 معرفی شد

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6680 تاریخ: 1398/03/28 نام‌خانوادگی: دل قندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6677 تاریخ: 1398/03/27 نام‌خانوادگی: علمی شهر: مشهد منطقه: کوهسنگی متراژ: 85 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,300,000
  تعداد بازدید: 0
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان منطقه کوهسنگی

  50,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6676 تاریخ: 1398/03/27 نام‌خانوادگی: قربان پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6675 تاریخ: 1398/03/27 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6674 تاریخ: 1398/03/27 نام‌خانوادگی: میر احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 250,000,000
  تعداد بازدید: 0
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  تا شهریور فرصت دارند

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6669 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: سلمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  یک هفته فرصت دارند

  40,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6667 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: صادق زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  با آسانسور

  70,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6665 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 1
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6663 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب یا دوخواب بزرگ

  50,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6662 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: بامدادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  دو هفته فرصت دارند

  25,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات