051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6643 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: خانم افشار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  طبقات 1 و 2 بدون آسانسور

  50,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6642 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: صنعتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6641 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: برزگر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  مرد آقای صادقی فر نوفل 16/3 معرفی شد

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6639 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: رهنما شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 60,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 2
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6635 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: جهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 100,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل به رهن یا اجاره-تک واحدی نوسا...

  100,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6632 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: رحیم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6631 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: ناصحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6630 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: خانم الهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 75,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6629 تاریخ: 1398/03/23 نام‌خانوادگی: عباس پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6627 تاریخ: 1398/03/22 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  چهار نفر دانشجو

  15,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6626 تاریخ: 1398/03/22 نام‌خانوادگی: خانم مروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  تا مرداد ماه فرصت دارند

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6624 تاریخ: 1398/03/22 نام‌خانوادگی: صدیقی ‌معرف: میربلوکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6623 تاریخ: 1398/03/22 نام‌خانوادگی: شریفی راه آهن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  15 سوئیت نزدیک حرم فقط رهنی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6622 تاریخ: 1398/03/22 نام‌خانوادگی: عباس زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 110,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  110,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6621 تاریخ: 1398/03/22 نام‌خانوادگی: کفاش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات