051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6201 تاریخ: 1398/01/20 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه
  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6196 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6195 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: سعیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6194 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: مقدسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6193 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: جراحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 5 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه 1

  آپارتمان

  طبقه همکف یا یک / تا یک ماه فرصت دارند

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6189 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 170,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب / تک واحدی

  170,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6188 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: اسفندیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6187 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: مشایخی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا نزدیک به رضوی 6

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6186 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: جاوید شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6184 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: فاضلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  حاج خانم همراه دختر / مورد میرزایی رودکی...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6180 تاریخ: 1398/01/18 نام‌خانوادگی: خانم خروشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,700,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  تک واحدی تمیز-ترجیحا دو واحد

  100,000,000 رهن 2,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6177 تاریخ: 1398/01/18 نام‌خانوادگی: زارعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6174 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: تاجرباشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6171 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6170 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: گرگانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 2
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات