051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5848 تاریخ: 1397/10/09 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  30 روز فرصت دارن

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5847 تاریخ: 1397/10/09 نام‌خانوادگی: قادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5843 تاریخ: 1397/10/08 نام‌خانوادگی: سالاری ‌معرف: دانشجو عراقی-راننده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5836 تاریخ: 1397/10/06 نام‌خانوادگی: خانم نقابی ‌معرف: 09155211454 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5833 تاریخ: 1397/10/03 نام‌خانوادگی: رفسنجانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5832 تاریخ: 1397/10/03 نام‌خانوادگی: سلمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5830 تاریخ: 1397/10/01 نام‌خانوادگی: سروش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل تا 1.5م اجاره

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5829 تاریخ: 1397/10/01 نام‌خانوادگی: خانم تراقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5825 تاریخ: 1397/10/01 نام‌خانوادگی: خانم ذوالفقاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 30,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5823 تاریخ: 1397/09/30 نام‌خانوادگی: جعفری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان حاتمی نوفل بازدید شد

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5822 تاریخ: 1397/09/29 نام‌خانوادگی: شوقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 3
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5820 تاریخ: 1397/09/29 نام‌خانوادگی: محمدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5818 تاریخ: 1397/09/27 نام‌خانوادگی: قادری ‌معرف: کرمان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5817 تاریخ: 1397/09/27 نام‌خانوادگی: خانم حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  همکف جنوبی

  50,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5815 تاریخ: 1397/09/26 نام‌خانوادگی: ابریشم چی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا همکف

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات