051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6620 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: گل محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6619 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: رحیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه 0

  آپارتمان

  همکف/دو خواب/حیاط دار/80 تا 110 متر/ مور...

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6618 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: وکیلیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6617 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: مسجدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 120,000,000 اجاره: 100,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6615 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: پایان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6614 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: الفتی ‌معرف: مستاجر شاهی رضوی 31 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6609 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: خانم وفایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد خلیلی دهخدا 12 معرفی شد

  15,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6608 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: ارباب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد همکف یا طبقه یک

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6607 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: عیدی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6605 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: رعنایی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6604 تاریخ: 1398/03/21 نام‌خانوادگی: نظافت ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6603 تاریخ: 1398/03/20 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6602 تاریخ: 1398/03/20 نام‌خانوادگی: مظلومی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6600 تاریخ: 1398/03/20 نام‌خانوادگی: عطایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6599 تاریخ: 1398/03/20 نام‌خانوادگی: نوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات