051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7157 تاریخ: 1398/06/06 نام‌خانوادگی: جوادزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  همکف یا اول

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7156 تاریخ: 1398/06/06 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 170,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  170,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7155 تاریخ: 1398/06/06 نام‌خانوادگی: ارشاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7154 تاریخ: 1398/06/06 نام‌خانوادگی: صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7153 تاریخ: 1398/06/06 نام‌خانوادگی: غفوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 150,000,000
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  اجاره تا 3000000 هم میتوانند پرداخت کنند

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7151 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 35,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  35,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7150 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: جانام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 4
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7149 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: مداح شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  دوخواب

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7148 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  یک خواب

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7142 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: شریعتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  یک هفته فرصت دارند

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7140 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: خانم چرخکار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  دو هفته فرصت

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7138 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: فقیهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  دوهفته فرصت دارند

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7137 تاریخ: 1398/06/04 نام‌خانوادگی: رضوی خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  دو هفته فرصت دارند

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7136 تاریخ: 1398/06/04 نام‌خانوادگی: جاهد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7134 تاریخ: 1398/06/04 نام‌خانوادگی: روحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  یک هفته فرصت دارند

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات