051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6174 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: تاجرباشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6171 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6170 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: گرگانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 2
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6168 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: تهرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6167 تاریخ: 1398/01/16 نام‌خانوادگی: قوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 130,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج جهت جهیزیه

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6166 تاریخ: 1398/01/15 نام‌خانوادگی: صفایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 70,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6165 تاریخ: 1398/01/15 نام‌خانوادگی: رجب نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6158 تاریخ: 1398/01/11 نام‌خانوادگی: سیدی نیک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 300,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6149 تاریخ: 1398/01/06 نام‌خانوادگی: فیروزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6146 تاریخ: 1398/01/04 نام‌خانوادگی: فرازمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  نزدیک دبیرستان دخترانه ، زکریای 8 ، فکور...

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6142 تاریخ: 1397/12/23 نام‌خانوادگی: خانم توانا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 45,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  یا 10 میلیون رهن 1 میلیون اجاره / تا طبق...

  45,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6141 تاریخ: 1397/12/23 نام‌خانوادگی: صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6135 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: قادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,100,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6134 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: زاهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6129 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: محمد زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات