051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5516 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: غنی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5503 تاریخ: 1397/06/02 نام‌خانوادگی: چکنه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5501 تاریخ: 1397/05/31 نام‌خانوادگی: بلوچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 110 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5499 تاریخ: 1397/05/30 نام‌خانوادگی: آقای سیاح شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما همکف

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5483 تاریخ: 1397/05/23 نام‌خانوادگی: شاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 75,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  80 متر طبقه
  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5478 تاریخ: 1397/05/22 نام‌خانوادگی: رسولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5477 تاریخ: 1397/05/22 نام‌خانوادگی: رمضان پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5473 تاریخ: 1397/05/20 نام‌خانوادگی: خانم کیانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5472 تاریخ: 1397/05/20 نام‌خانوادگی: سلطانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 60,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج برای جهیزیه

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5471 تاریخ: 1397/05/19 نام‌خانوادگی: خانم سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5470 تاریخ: 1397/05/19 نام‌خانوادگی: قانعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 120 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5468 تاریخ: 1397/05/19 نام‌خانوادگی: بیگلری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 130 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5465 تاریخ: 1397/05/18 نام‌خانوادگی: زنگویی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5462 تاریخ: 1397/05/18 نام‌خانوادگی: خانم کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 رهن: 130,000,000
  تعداد بازدید: 10
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5461 تاریخ: 1397/05/18 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 90 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات