051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6559 تاریخ: 1398/03/14 نام‌خانوادگی: رحمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6558 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: وحیدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 60,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای حسینی رضوی 28 معرفی شد و برای ...

  60,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6555 تاریخ: 1398/03/13 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 700,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دهخدا 3 بازدید شد

  60,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6553 تاریخ: 1398/03/12 نام‌خانوادگی: ترشیزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6552 تاریخ: 1398/03/12 نام‌خانوادگی: سیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  ویلایی یا آپارتمان

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6551 تاریخ: 1398/03/12 نام‌خانوادگی: وفایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6550 تاریخ: 1398/03/11 نام‌خانوادگی: حامد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  یا 100 رهن کامل

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6548 تاریخ: 1398/03/11 نام‌خانوادگی: امامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل 50+1م جهت جهیزیه

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6547 تاریخ: 1398/03/11 نام‌خانوادگی: کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6546 تاریخ: 1398/03/11 نام‌خانوادگی: کاخکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 300,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو خواب

  50,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6545 تاریخ: 1398/03/11 نام‌خانوادگی: خانم اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6543 تاریخ: 1398/03/10 نام‌خانوادگی: بافرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6542 تاریخ: 1398/03/10 نام‌خانوادگی: عبدللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6541 تاریخ: 1398/03/10 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 2
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  دفتر فنی مهندسی

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6540 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: خانم معصومی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان سوئیت کوچک حتی بدون خواب

  25,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات