051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6039 تاریخ: 1397/12/01 نام‌خانوادگی: شاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6037 تاریخ: 1397/12/01 نام‌خانوادگی: خانم امینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 800,000
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت گذاشتن وسایل و استفاده یک ماه در سال

  50,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6024 تاریخ: 1397/11/28 نام‌خانوادگی: کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 180,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 7
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6020 تاریخ: 1397/11/27 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6017 تاریخ: 1397/11/25 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6015 تاریخ: 1397/11/25 نام‌خانوادگی: گلمحمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 80,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  حداقل 80 متر / نورگیر / بدون مالک

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6012 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: امیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6010 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  آپارتمان

  فقط منطقه رضا شهر

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6006 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 45,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 6
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  شهرستانی هستند جهت اقامت موقت

  45,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6005 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 90,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  90,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6003 تاریخ: 1397/11/22 نام‌خانوادگی: بهمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6001 تاریخ: 1397/11/21 نام‌خانوادگی: ملک زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه

  50,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6000 تاریخ: 1397/11/21 نام‌خانوادگی: احیایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  حتما با آسانسور و 100 متر به بالا

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5998 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: قهرمانی تهران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5997 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: شوقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  خانم دانشجو

  5,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات