051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5688 تاریخ: 1397/08/05 نام‌خانوادگی: خوش باطن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 160,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 11
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  160,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5686 تاریخ: 1397/08/05 نام‌خانوادگی: آقایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت زوج

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5685 تاریخ: 1397/08/05 نام‌خانوادگی: درویش زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 10
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما صفر باشد

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5684 تاریخ: 1397/08/05 نام‌خانوادگی: دین پناه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5676 تاریخ: 1397/08/01 نام‌خانوادگی: خانم رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 40,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  170 متر طبقه
  40,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5675 تاریخ: 1397/07/30 نام‌خانوادگی: زینتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت مسافرت

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5674 تاریخ: 1397/07/30 نام‌خانوادگی: معصومیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5672 تاریخ: 1397/07/28 نام‌خانوادگی: آقایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج جهت جهیزیه

  20,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5667 تاریخ: 1397/07/25 نام‌خانوادگی: کرامتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 12
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5666 تاریخ: 1397/07/25 نام‌خانوادگی: کرمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  صفر باشه بهتره

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5665 تاریخ: 1397/07/25 نام‌خانوادگی: نیکو قدم ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 60,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  محدوده رضاشهر

  60,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5663 تاریخ: 1397/07/24 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,200,000 تعداد‌نفرات: 5 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 13
  140 متر طبقه 2

  آپارتمان

  3 خواب با آسانسور

  20,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5662 تاریخ: 1397/07/24 نام‌خانوادگی: کاظمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 120,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 12
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  همکف نباشد

  120,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5661 تاریخ: 1397/07/24 نام‌خانوادگی: بحرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 95 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 12
  95 متر طبقه

  آپارتمان

  حداکثر 1 طبقه بدون آسانسور

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5660 تاریخ: 1397/07/23 نام‌خانوادگی: اربابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 40,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 13
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات