051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6000 تاریخ: 1397/11/21 نام‌خانوادگی: احیایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  حتما با آسانسور و 100 متر به بالا

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5998 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: قهرمانی تهران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5997 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: شوقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  خانم دانشجو

  5,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5995 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: داوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5994 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: شریفیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 70,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه
  70,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5989 تاریخ: 1397/11/19 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5986 تاریخ: 1397/11/17 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  از طبقه دو به بالا با آسانسور

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5983 تاریخ: 1397/11/16 نام‌خانوادگی: بوستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5980 تاریخ: 1397/11/15 نام‌خانوادگی: صوفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت مهد کودک

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5979 تاریخ: 1397/11/15 نام‌خانوادگی: کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  شش واحد یک جا برای اجاره میخواهند

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5978 تاریخ: 1397/11/15 نام‌خانوادگی: نصراللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون آسانسور تا طبقه سه

  60,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5977 تاریخ: 1397/11/15 نام‌خانوادگی: الفت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70
  تعداد بازدید: 6
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت تولیدی بسته بندی - همکف

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5974 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: تقاضایی ‌معرف: شریف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  75 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5970 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: مهدوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5967 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: عشقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 45,000,000 اجاره: 350,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  45,000,000 رهن 350,000 اجاره مشاهده‌جزئیات