051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6538 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: فضائلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 120,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6537 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: ممدوحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  30,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6536 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6535 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6534 تاریخ: 1398/03/09 نام‌خانوادگی: خانم حاجی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6532 تاریخ: 1398/03/08 نام‌خانوادگی: روحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,700,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 2,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6531 تاریخ: 1398/03/08 نام‌خانوادگی: نیازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6530 تاریخ: 1398/03/08 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6527 تاریخ: 1398/03/08 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6526 تاریخ: 1398/03/08 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 4,500,000 تعداد‌نفرات: 7
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد مجاور هم برای دو خانواده ...

  40,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6525 تاریخ: 1398/03/08 نام‌خانوادگی: افخمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6524 تاریخ: 1398/03/07 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  دوخواب با آسانسور

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6522 تاریخ: 1398/03/07 نام‌خانوادگی: سعیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6517 تاریخ: 1398/03/06 نام‌خانوادگی: خانم غلامی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: کوهسنگی متراژ: 130 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6515 تاریخ: 1398/03/05 نام‌خانوادگی: وطن خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  ا نفر آقا مهندس شرکت

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات