051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5659 تاریخ: 1397/07/23 نام‌خانوادگی: زرین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 120,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  120,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5657 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: رستمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5653 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5652 تاریخ: 1397/07/22 نام‌خانوادگی: مهندس فرشید فلاحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب، آسانسور دار

  20,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5648 تاریخ: 1397/07/21 نام‌خانوادگی: ضامن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5646 تاریخ: 1397/07/21 نام‌خانوادگی: خانم رکنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 30,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  تا 50 م رهن که الباقی تا 30 آبان تسویه ش...

  30,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5644 تاریخ: 1397/07/21 نام‌خانوادگی: آرین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 160,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 10
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  160,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5643 تاریخ: 1397/07/20 نام‌خانوادگی: ملکیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5641 تاریخ: 1397/07/20 نام‌خانوادگی: وطن خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 400,000
  تعداد بازدید: 8
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  در حد ی سوئیت

  10,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5634 تاریخ: 1397/07/17 نام‌خانوادگی: نیزاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج جهت جهیزیه 65م رهن

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5631 تاریخ: 1397/07/16 نام‌خانوادگی: مهدوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه
  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5629 تاریخ: 1397/07/16 نام‌خانوادگی: رفسنجانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 250,000,000
  تعداد بازدید: 7
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد 90 و 110 متری در یک مجموعه یا وی...

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5625 تاریخ: 1397/07/16 نام‌خانوادگی: فارغ شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 5,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 9
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت سیستم محاسباتی

  5,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5624 تاریخ: 1397/07/15 نام‌خانوادگی: کلاه کج ‌معرف: خوزستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 50,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 8
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  یک نفر دانشجو زشکی

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5622 تاریخ: 1397/07/15 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: حسن بیگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 8
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات