051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7054 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: گلزار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رضوی 31 آقای منوچهری معرفی شد

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7053 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: گلمکانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  همکف یا آسانسور دار

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7052 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: قادری تایباد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  پارکینگ اختصاصی / واحد دکتر صدقی طبقه دو...

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7049 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: ایروانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دکتر صدقی طبقه دو معرفی شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7048 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: ارژنگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 7
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7047 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: بافنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7046 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  یا 2 م اجاره

  40,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7041 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7040 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: خاکسار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7039 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل

  رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7038 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: آذریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7037 تاریخ: 1398/05/12 نام‌خانوادگی: ملازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7036 تاریخ: 1398/05/11 نام‌خانوادگی: جعفری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  یک خواب اشکال ندارد تمیز و شیک

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7034 تاریخ: 1398/05/11 نام‌خانوادگی: حسن پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7032 تاریخ: 1398/05/10 نام‌خانوادگی: عباسیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  همکف یا با آسانسور جهت مادر

  40,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات