051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5901 تاریخ: 1397/10/25 نام‌خانوادگی: ضیافتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  ویلایی

  30 رهن ، زیر 2 میلیون اجاره

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5886 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: اصفهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 180,000,000
  تعداد بازدید: 8
  180 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5883 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: فعال ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 8
  300 متر طبقه

  ویلایی

  دو واحد 150 متری

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5879 تاریخ: 1397/10/21 نام‌خانوادگی: صیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 180,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5872 تاریخ: 1397/10/19 نام‌خانوادگی: میش مست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 180,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5857 تاریخ: 1397/10/15 نام‌خانوادگی: خوش طبخ شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  قابل تبدیل به اجاره و رهن کامل یا آپارت...

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5831 تاریخ: 1397/10/03 نام‌خانوادگی: ابرهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  3 واحد

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5819 تاریخ: 1397/09/27 نام‌خانوادگی: غلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5816 تاریخ: 1397/09/27 نام‌خانوادگی: عفت پناه ‌معرف: موسسه خیریه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت فرزندان بی سرپرست

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5801 تاریخ: 1397/09/20 نام‌خانوادگی: جلالی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 30,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو واحد مجزا از همکف

  30,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5797 تاریخ: 1397/09/18 نام‌خانوادگی: غربی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5792 تاریخ: 1397/09/16 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه - کریم زاده بازدید شد

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5788 تاریخ: 1397/09/15 نام‌خانوادگی: کیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  حیاط بزرگ باشد

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5757 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت آموزشگاه موسیقی

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5731 تاریخ: 1397/08/26 نام‌خانوادگی: عرفانیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 5
  500 متر طبقه

  ویلایی

  یا 5 م اجاره -جهت دفتر کار

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات