051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7295 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: مجیدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,450,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7293 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب، جنوبی

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7292 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: نوروزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7291 تاریخ: 1398/07/21 نام‌خانوادگی: افشار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7290 تاریخ: 1398/07/21 نام‌خانوادگی: صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170
  تعداد بازدید: 1
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7289 تاریخ: 1398/07/20 نام‌خانوادگی: مانیشن ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  زمین

  خریدار زمینهای دانشگاه فردوسی

 • فروش
  شناسه: 7286 تاریخ: 1398/07/18 نام‌خانوادگی: اسماعیل پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7281 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: یزدی ‌معرف: آپارتمان طالقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  شکار

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7277 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: سخاوتی دکتر ‌معرف: همسایه مهدی اقا سرای استادان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 200,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  باغ ویلا

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7269 تاریخ: 1398/07/15 نام‌خانوادگی: عابد زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد در خاقانی 2 دارند 20 سال ساخت همکف ...

 • فروش
  شناسه: 7267 تاریخ: 1398/07/14 نام‌خانوادگی: تهران پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7266 تاریخ: 1398/07/14 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7265 تاریخ: 1398/07/14 نام‌خانوادگی: هاشمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50
  تعداد بازدید: 1
  50 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7257 تاریخ: 1398/07/11 نام‌خانوادگی: رزمخواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7254 تاریخ: 1398/07/10 نام‌خانوادگی: نیکوکار ‌معرف: شماره پدر09153599085 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات