051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6478 تاریخ: 1398/03/01 نام‌خانوادگی: خانم خداپرست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6475 تاریخ: 1398/02/31 نام‌خانوادگی: . ‌معرف: آپارتمان مهندس کمالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6465 تاریخ: 1398/02/30 نام‌خانوادگی: صراف ‌معرف: ذبی شهرستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد میمری بازدید شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6461 تاریخ: 1398/02/29 نام‌خانوادگی: عزیزی ‌معرف: آگهی آپارتمان طاهری مانیشن رودکی 4 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6455 تاریخ: 1398/02/29 نام‌خانوادگی: رئوف ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 3,500,000
  تعداد بازدید: 0
  300 متر طبقه

  ویلایی

  واحد توکلی بازدید شد

  3,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6453 تاریخ: 1398/02/28 نام‌خانوادگی: خراسانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید دو واحد آپارتمان 140 متر به ...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6452 تاریخ: 1398/02/28 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: هاشمیه متراژ: 250 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  باهنر هاشمیه

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6443 تاریخ: 1398/02/28 نام‌خانوادگی: شمشادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید دو واحد آپارتمان 90 و 160 مت...

 • فروش
  شناسه: 6442 تاریخ: 1398/02/27 نام‌خانوادگی: ب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  500 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی علیزاده صارمی بازدید شد

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6438 تاریخ: 1398/02/26 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: کوهسنگی متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه همکف یا اول

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6435 تاریخ: 1398/02/26 نام‌خانوادگی: خانم صفارزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6434 تاریخ: 1398/02/25 نام‌خانوادگی: آقای صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6432 تاریخ: 1398/02/24 نام‌خانوادگی: عصاران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 800,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  یک واحد در صارمی26 دارند100 متر با اسانس...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6429 تاریخ: 1398/02/24 نام‌خانوادگی: امینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید یا پیش خرید دو واحد آپارتمان...

  2,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6426 تاریخ: 1398/02/24 نام‌خانوادگی: دلشاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات