051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5810 تاریخ: 1397/09/24 نام‌خانوادگی: حقیقی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  برای واحدهای خیام

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5807 تاریخ: 1397/09/22 نام‌خانوادگی: کاظمی ‌معرف: مغازه دارند در حاشیه رضا شهر اصالتا یزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد اهنچیان و لطفی بازدید شد

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5806 تاریخ: 1397/09/22 نام‌خانوادگی: موسوی ‌معرف: آپارتمان دهخدا 11 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5805 تاریخ: 1397/09/22 نام‌خانوادگی: کتابداری ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  استاد حامد بیشتر میخان

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5804 تاریخ: 1397/09/21 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 1
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5794 تاریخ: 1397/09/17 نام‌خانوادگی: شاندیزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 480,000,000
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  480,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5793 تاریخ: 1397/09/17 نام‌خانوادگی: صادقیان ‌معرف: نصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد پور علی وجوبدار بازدید شد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5791 تاریخ: 1397/09/15 نام‌خانوادگی: رضوی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 470,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بازدید واحد حسن زاده وصنعتگر برای جمعه

  470,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5790 تاریخ: 1397/09/15 نام‌خانوادگی: طهان ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 420,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  420,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5789 تاریخ: 1397/09/15 نام‌خانوادگی: سابقی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5787 تاریخ: 1397/09/14 نام‌خانوادگی: طاهرنیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5786 تاریخ: 1397/09/14 نام‌خانوادگی: ناظران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  4 طبقه یکجا-با آسانسور

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5785 تاریخ: 1397/09/13 نام‌خانوادگی: میری ‌معرف: آپارتمان براتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 950,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  950,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5784 تاریخ: 1397/09/13 نام‌خانوادگی: عارفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 1
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5783 تاریخ: 1397/09/13 نام‌خانوادگی: ساطعی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 1
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات