051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6453 تاریخ: 1398/02/28 نام‌خانوادگی: خراسانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید دو واحد آپارتمان 140 متر به ...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6443 تاریخ: 1398/02/28 نام‌خانوادگی: شمشادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید دو واحد آپارتمان 90 و 160 مت...

 • فروش
  شناسه: 6438 تاریخ: 1398/02/26 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: کوهسنگی متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه همکف یا اول

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6435 تاریخ: 1398/02/26 نام‌خانوادگی: خانم صفارزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6434 تاریخ: 1398/02/25 نام‌خانوادگی: آقای صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6432 تاریخ: 1398/02/24 نام‌خانوادگی: عصاران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 800,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  یک واحد در صارمی26 دارند100 متر با اسانس...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6429 تاریخ: 1398/02/24 نام‌خانوادگی: امینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید یا پیش خرید دو واحد آپارتمان...

  2,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6424 تاریخ: 1398/02/24 نام‌خانوادگی: خانم ایزدی فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد در منطقه رضا شهر میباشند

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6403 تاریخ: 1398/02/20 نام‌خانوادگی: کاریزنویی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6399 تاریخ: 1398/02/19 نام‌خانوادگی: قرآنی ‌معرف: صیاد 23 واحد برای فروش دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6398 تاریخ: 1398/02/19 نام‌خانوادگی: آیانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما دو واحد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6394 تاریخ: 1398/02/19 نام‌خانوادگی: گنابادی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6393 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: مرادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6390 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: فدایی ‌معرف: رضوی 18.7 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  پیش فروش

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6387 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: نصیری شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 120 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات