051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6018 تاریخ: 1396/11/26 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  اپارتمان دهخدا

 • فروش
  شناسه: 6014 تاریخ: 1397/11/25 نام‌خانوادگی: نوروزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 6013 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: اردو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  چهار واحد یک جا

 • فروش
  شناسه: 6008 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: ایوبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6004 تاریخ: 1397/11/22 نام‌خانوادگی: حقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  مورد جهت خرید و فروش

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6002 تاریخ: 1397/11/21 نام‌خانوادگی: مطیع شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5999 تاریخ: 1397/11/21 نام‌خانوادگی: رضایی ‌معرف: تهران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5993 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: اسماعیلی روبرو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رحمتی حاشیه پیروزی رو دید

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5990 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: ایراندوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه دو به بالا با آسانسور

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5985 تاریخ: 1397/11/17 نام‌خانوادگی: کفش کنان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  سال ساخت 7 سال کمتر باشد

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5982 تاریخ: 1397/11/16 نام‌خانوادگی: خانم نجاتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 320,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  320,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5975 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: حکیمی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5971 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: زارعی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد لظفی بازذیذ شد

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5966 تاریخ: 1397/11/13 نام‌خانوادگی: پیرایش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 115 مبلغ: 950,000,000
  تعداد بازدید: 0
  115 متر طبقه

  آپارتمان

  همکف حیاط دار

  950,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5965 تاریخ: 1397/11/13 نام‌خانوادگی: کفش بانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات