051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6185 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: صفدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  با شرایط وام / خواهان پیش خرید / خانم په...

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6183 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6182 تاریخ: 1398/01/18 نام‌خانوادگی: سعیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه 2

  آپارتمان

  طبقه 1 به بالا سمت خاقانی به انوری -پیگی...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6181 تاریخ: 1398/01/18 نام‌خانوادگی: یعقوبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 500,000,000 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه 1

  آپارتمان

  وام جانبازی

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6179 تاریخ: 1398/01/18 نام‌خانوادگی: سیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6176 تاریخ: 1398/01/18 نام‌خانوادگی: افسری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6175 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: میدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6173 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: ناجی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6169 تاریخ: 1398/01/17 نام‌خانوادگی: تقی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6164 تاریخ: 1398/01/15 نام‌خانوادگی: عباسیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  سال ساخت تا ده سال تا طبقه دو بدون آسانس...

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6163 تاریخ: 1398/01/15 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  محدوده رضوی ترجیحا فرد و نوساز

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6161 تاریخ: 1398/01/12 نام‌خانوادگی: مهدی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6157 تاریخ: 1398/01/11 نام‌خانوادگی: شکوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6156 تاریخ: 1398/01/10 نام‌خانوادگی: حبیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6155 تاریخ: 1398/01/10 نام‌خانوادگی: صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات