051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5790 تاریخ: 1397/09/15 نام‌خانوادگی: طهان ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 420,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  420,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5789 تاریخ: 1397/09/15 نام‌خانوادگی: سابقی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5787 تاریخ: 1397/09/14 نام‌خانوادگی: طاهرنیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5786 تاریخ: 1397/09/14 نام‌خانوادگی: ناظران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  4 طبقه یکجا-با آسانسور

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5785 تاریخ: 1397/09/13 نام‌خانوادگی: میری ‌معرف: آپارتمان براتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 950,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  950,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5784 تاریخ: 1397/09/13 نام‌خانوادگی: عارفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 4
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5783 تاریخ: 1397/09/13 نام‌خانوادگی: ساطعی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 2
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5781 تاریخ: 1397/09/12 نام‌خانوادگی: شیخ زاده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد مهندس مرادی از بیرون بازدید کنه

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5780 تاریخ: 1397/09/12 نام‌خانوادگی: صنعتگر ‌معرف: حضوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ذکتر صفار بازدید شد- یک واحد84 متری...

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5779 تاریخ: 1397/09/12 نام‌خانوادگی: رواقی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 4
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دهخدا 11 باردید شد- یک واحد 80 متری...

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5778 تاریخ: 1397/09/11 نام‌خانوادگی: امامیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 950,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  950,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5776 تاریخ: 1397/09/11 نام‌خانوادگی: نیرومند ‌معرف: حاشیه کلانتری-اقبال شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5775 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  همراه با وام

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5774 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: ظریف کارمند مخابرات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  700 نقد الباقی 4 ماهه

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5773 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: ارمغان ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: خیام متراژ: 180 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تو خیام 22 داره

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات