051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5647 تاریخ: 1397/07/21 نام‌خانوادگی: موسوی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 6
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5645 تاریخ: 1397/07/21 نام‌خانوادگی: آرین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 800,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 7
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  آسانسور حتما داشته باشد

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5640 تاریخ: 1397/07/20 نام‌خانوادگی: بهبودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 5
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5638 تاریخ: 1397/07/19 نام‌خانوادگی: شکوهی ‌معرف: همسایه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  جهت مطب دکتر عاشورزاده09356517188

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5633 تاریخ: 1397/07/17 نام‌خانوادگی: ممدوحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 7
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5626 تاریخ: 1397/07/16 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 6
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5623 تاریخ: 1397/07/15 نام‌خانوادگی: خوارزمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5620 تاریخ: 1397/07/14 نام‌خانوادگی: ساکن ‌معرف: کارمند مخابرات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  تا 5 سال ساخت

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5619 تاریخ: 1397/07/14 نام‌خانوادگی: خانم جلالی ‌معرف: 38481615 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200
  تعداد بازدید: 6
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  کد 383441 مانیشن پیش فروش میخان

 • فروش
  شناسه: 5618 تاریخ: 1397/07/13 نام‌خانوادگی: میرانی نوشهر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد فدایی بازدید شد

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5614 تاریخ: 1397/07/12 نام‌خانوادگی: بهروز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5602 تاریخ: 1397/07/09 نام‌خانوادگی: عسکری ‌معرف: مهندس حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 9
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5600 تاریخ: 1397/07/08 نام‌خانوادگی: گلدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 5
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  سناباد

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5594 تاریخ: 1397/07/05 نام‌خانوادگی: کلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5593 تاریخ: 1397/07/04 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات