051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5813 تاریخ: 1397/09/26 نام‌خانوادگی: رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی با مجموعه آبی یا باغ

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5811 تاریخ: 1397/09/25 نام‌خانوادگی: خانم حیدری ‌معرف: یا خرید آپارتمان تا 800م شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5749 تاریخ: 1397/09/02 نام‌خانوادگی: کرمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5729 تاریخ: 1397/08/26 نام‌خانوادگی: جاوید شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,700,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5712 تاریخ: 1397/08/17 نام‌خانوادگی: ناصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5704 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5702 تاریخ: 1397/08/13 نام‌خانوادگی: کیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 6
  120 متر طبقه

  ویلایی

  حتما دو طبقه باشد

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5689 تاریخ: 1397/08/05 نام‌خانوادگی: عبدا... پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5682 تاریخ: 1397/08/04 نام‌خانوادگی: پور رجب رینگ سازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  6 واحد یکجا میخان

 • فروش
  شناسه: 5681 تاریخ: 1397/08/03 نام‌خانوادگی: صباغ زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه تمیز

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5680 تاریخ: 1397/08/03 نام‌خانوادگی: متولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5670 تاریخ: 1397/07/27 نام‌خانوادگی: حجتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5639 تاریخ: 1397/07/20 نام‌خانوادگی: اسفندیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5636 تاریخ: 1397/07/19 نام‌خانوادگی: مذهب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5632 تاریخ: 1397/07/17 نام‌خانوادگی: آسایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات