051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 4513 تاریخ: 1396/11/15 نام‌خانوادگی: اسدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4505 تاریخ: 1396/11/14 نام‌خانوادگی: کشمندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 19
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4504 تاریخ: 1396/11/14 نام‌خانوادگی: علی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4496 تاریخ: 1396/11/13 نام‌خانوادگی: افصحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4480 تاریخ: 1396/11/11 نام‌خانوادگی: دری ‌معرف: نبش کسایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 17
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4470 تاریخ: 1396/11/10 نام‌خانوادگی: آقای غلام پور ‌معرف: شمالی/دهخدای2 ساکنن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 25 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 16
  25 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4463 تاریخ: 1396/11/08 نام‌خانوادگی: آقای طوسی ‌معرف: دوبلکس بازسازی شده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 16
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4458 تاریخ: 1396/11/07 نام‌خانوادگی: آقای ضرابی ‌معرف: حامد8/تراکم متوسط/برای ساخت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  عرض10

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4454 تاریخ: 1396/11/07 نام‌خانوادگی: آقای زینلیاان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4447 تاریخ: 1396/11/06 نام‌خانوادگی: آقای محمدپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 16
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4446 تاریخ: 1396/11/05 نام‌خانوادگی: عابدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510
  تعداد بازدید: 18
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 4439 تاریخ: 1396/11/04 نام‌خانوادگی: آقای طاهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4438 تاریخ: 1396/11/04 نام‌خانوادگی: خانم عباسی ‌معرف: یک واحد آپارتمان تا300 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4431 تاریخ: 1396/11/02 نام‌خانوادگی: یزدانی ‌معرف: ویلایی برای ساخت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4426 تاریخ: 1396/11/01 نام‌خانوادگی: رمضانی ‌معرف: مولانا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات