051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 4243 تاریخ: 1396/09/09 نام‌خانوادگی: آقای وجدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 25
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4242 تاریخ: 1396/09/09 نام‌خانوادگی: آقای نمازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 21
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4239 تاریخ: 1396/09/09 نام‌خانوادگی: آقای علوی ‌معرف: دوطبقه از همکف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4233 تاریخ: 1396/09/06 نام‌خانوادگی: ایزدخواه ‌معرف: دوطبقه از همکف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 23
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4226 تاریخ: 1396/09/05 نام‌خانوادگی: کرباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4223 تاریخ: 1396/09/04 نام‌خانوادگی: خواجه ای ‌معرف: حاشیه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 21
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4218 تاریخ: 1396/09/03 نام‌خانوادگی: ولی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 950,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  عرض10متر/دوطبقه از همکف

  950,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4214 تاریخ: 1396/09/01 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  دوبلکس

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4207 تاریخ: 1396/08/27 نام‌خانوادگی: رستمیان ‌معرف: سند ملکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 19
  200 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4205 تاریخ: 1396/08/22 نام‌خانوادگی: یمینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ترجیحا حاشیه رضوی

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4204 تاریخ: 1396/08/22 نام‌خانوادگی: میرحسینی ‌معرف: زکریای 12 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  شمالی

 • فروش
  شناسه: 4193 تاریخ: 1396/08/15 نام‌خانوادگی: هاشم نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4192 تاریخ: 1396/08/14 نام‌خانوادگی: خانم محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 20
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4189 تاریخ: 1396/08/12 نام‌خانوادگی: دادخواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4181 تاریخ: 1396/08/10 نام‌خانوادگی: دلیر ‌معرف: بهرامی بازدید شد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات