051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5487 تاریخ: 1397/05/24 نام‌خانوادگی: مرادی ‌معرف: سازنده الهیه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5481 تاریخ: 1397/05/23 نام‌خانوادگی: مهندس شبگرد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  عرض10متر برای ساخت

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5480 تاریخ: 1397/05/22 نام‌خانوادگی: منزل آبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5479 تاریخ: 1397/05/22 نام‌خانوادگی: چراغچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5475 تاریخ: 1397/05/20 نام‌خانوادگی: خانم رضوی ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 10
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5469 تاریخ: 1397/05/19 نام‌خانوادگی: ایمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5464 تاریخ: 1397/05/18 نام‌خانوادگی: بروشکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5460 تاریخ: 1397/05/17 نام‌خانوادگی: آقای روشن ‌معرف: نوفل14 واحد 120متری دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5457 تاریخ: 1397/05/17 نام‌خانوادگی: خانم کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5447 تاریخ: 1397/05/13 نام‌خانوادگی: خداپرست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5443 تاریخ: 1397/05/12 نام‌خانوادگی: نباتی ‌معرف: افسری بجستان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5426 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: یعقوب زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  وام دارند

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5425 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: بخشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  عرض 10متر

 • فروش
  شناسه: 5420 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: حیدریان ‌معرف: گناباد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5407 تاریخ: 1397/05/04 نام‌خانوادگی: شاهسوند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات