051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5187 تاریخ: 1397/03/28 نام‌خانوادگی: راضی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 10
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5174 تاریخ: 1397/03/27 نام‌خانوادگی: شهنازی ‌معرف: از طرف آقی نقیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5173 تاریخ: 1397/03/27 نام‌خانوادگی: رئوف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,800,000,000
  تعداد بازدید: 13
  510 متر طبقه

  ویلایی

  تماس تلفنی

  2,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5167 تاریخ: 1397/03/26 نام‌خانوادگی: آقای مومنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300
  تعداد بازدید: 10
  300 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

 • فروش
  شناسه: 5162 تاریخ: 1397/03/25 نام‌خانوادگی: آقای کریم دادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 12
  510 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

 • فروش
  شناسه: 5161 تاریخ: 1397/03/25 نام‌خانوادگی: فوشانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 12
  300 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه شمالی

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5159 تاریخ: 1397/03/24 نام‌خانوادگی: استیری ‌معرف: مهران نژاد09155006800 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  احمد آباد میشینن

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5158 تاریخ: 1397/03/24 نام‌خانوادگی: داروغه ‌معرف: اسلام خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 13
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5156 تاریخ: 1397/03/23 نام‌خانوادگی: شمسی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت نشستن

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5155 تاریخ: 1397/03/23 نام‌خانوادگی: اردکانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5149 تاریخ: 1397/03/23 نام‌خانوادگی: آقای علیخان زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 13
  510 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

 • فروش
  شناسه: 5147 تاریخ: 1397/03/22 نام‌خانوادگی: خانم سیم کش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5142 تاریخ: 1397/03/22 نام‌خانوادگی: ترابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت ساخت به فی

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5135 تاریخ: 1397/03/21 نام‌خانوادگی: اکبرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5134 تاریخ: 1397/03/21 نام‌خانوادگی: طهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات