051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5712 تاریخ: 1397/08/17 نام‌خانوادگی: ناصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5704 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5702 تاریخ: 1397/08/13 نام‌خانوادگی: کیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 16
  120 متر طبقه

  ویلایی

  حتما دو طبقه باشد

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5689 تاریخ: 1397/08/05 نام‌خانوادگی: عبدا... پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5682 تاریخ: 1397/08/04 نام‌خانوادگی: پور رجب رینگ سازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  6 واحد یکجا میخان

 • فروش
  شناسه: 5681 تاریخ: 1397/08/03 نام‌خانوادگی: صباغ زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه تمیز

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5680 تاریخ: 1397/08/03 نام‌خانوادگی: متولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5670 تاریخ: 1397/07/27 نام‌خانوادگی: حجتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 15
  100 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5639 تاریخ: 1397/07/20 نام‌خانوادگی: اسفندیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5636 تاریخ: 1397/07/19 نام‌خانوادگی: مذهب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5632 تاریخ: 1397/07/17 نام‌خانوادگی: آسایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5630 تاریخ: 1397/07/16 نام‌خانوادگی: احمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  2 یا 3 طبقه یکجا

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5613 تاریخ: 1397/07/12 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,500,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت حسینیه حتما حاشیه بلوار باشد

  2,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5609 تاریخ: 1397/07/11 نام‌خانوادگی: اسلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5605 تاریخ: 1397/07/10 نام‌خانوادگی: ایزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات