051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5131 تاریخ: 1397/03/21 نام‌خانوادگی: آقای برقچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  سازنده

 • فروش
  شناسه: 5078 تاریخ: 1397/03/12 نام‌خانوادگی: رجبی ‌معرف: 09155825171پدر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  آدرس داده شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5076 تاریخ: 1397/03/12 نام‌خانوادگی: مومن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5073 تاریخ: 1397/03/11 نام‌خانوادگی: رحمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,400,000,000
  تعداد بازدید: 11
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5072 تاریخ: 1397/03/11 نام‌خانوادگی: ابراهیمی ‌معرف: کاشمر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بر 10 متر جهت ساخت

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5069 تاریخ: 1397/03/11 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 500 مبلغ: 2,300,000,000
  تعداد بازدید: 12
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت

  2,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5062 تاریخ: 1397/03/09 نام‌خانوادگی: یوسفی ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510
  تعداد بازدید: 13
  510 متر طبقه

  ویلایی

  تراکم دار یرای ساخت/جنوبی

 • فروش
  شناسه: 5060 تاریخ: 1397/03/09 نام‌خانوادگی: آقای اصغری ‌معرف: خریدار واقعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5059 تاریخ: 1397/03/09 نام‌خانوادگی: آقای نوری ‌معرف: دکتر رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,100,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  جنوبی

  2,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5037 تاریخ: 1397/03/05 نام‌خانوادگی: بهنام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5016 تاریخ: 1397/03/02 نام‌خانوادگی: امینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5015 تاریخ: 1397/03/02 نام‌خانوادگی: علیزاده ‌معرف: همکار علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت عرض بالا

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5014 تاریخ: 1397/03/02 نام‌خانوادگی: ضیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  مجموعه4واحدی

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5011 تاریخ: 1397/03/01 نام‌خانوادگی: بلوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5006 تاریخ: 1397/03/01 نام‌خانوادگی: آقای چرم چی ‌معرف: آقای باغبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات