051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5272 تاریخ: 1397/04/11 نام‌خانوادگی: محمدزاده ‌معرف: همسایه-پوشاک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,500,000
  تعداد بازدید: 11
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5242 تاریخ: 1397/04/07 نام‌خانوادگی: آقای لباف چی ‌معرف: مهندس مرادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5233 تاریخ: 1397/04/05 نام‌خانوادگی: براتی -حسن پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,800,000,000
  تعداد بازدید: 12
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5227 تاریخ: 1397/04/04 نام‌خانوادگی: شاکر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5225 تاریخ: 1397/04/04 نام‌خانوادگی: خانم رفاهی ‌معرف: مولانا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5215 تاریخ: 1397/04/02 نام‌خانوادگی: خانم صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت مهد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5204 تاریخ: 1397/03/30 نام‌خانوادگی: جهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5197 تاریخ: 1397/03/30 نام‌خانوادگی: مشهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  510 متر طبقه

  ویلایی

  به قیمت جهت سرمایه گذاری

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5189 تاریخ: 1397/03/29 نام‌خانوادگی: آقای قلی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5187 تاریخ: 1397/03/28 نام‌خانوادگی: راضی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5174 تاریخ: 1397/03/27 نام‌خانوادگی: شهنازی ‌معرف: از طرف آقی نقیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5173 تاریخ: 1397/03/27 نام‌خانوادگی: رئوف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,800,000,000
  تعداد بازدید: 14
  510 متر طبقه

  ویلایی

  تماس تلفنی

  2,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5167 تاریخ: 1397/03/26 نام‌خانوادگی: آقای مومنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300
  تعداد بازدید: 11
  300 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

 • فروش
  شناسه: 5162 تاریخ: 1397/03/25 نام‌خانوادگی: آقای کریم دادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 13
  510 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

 • فروش
  شناسه: 5161 تاریخ: 1397/03/25 نام‌خانوادگی: فوشانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 13
  300 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه شمالی

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات