051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5603 تاریخ: 1397/07/09 نام‌خانوادگی: شب گیر ‌معرف: غلامی 09358191377 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 180,000,000
  تعداد بازدید: 11
  300 متر طبقه

  ویلایی

  عرض 10 خونه نیکخو مولانا 3

  180,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5591 تاریخ: 1397/07/04 نام‌خانوادگی: شاه عالمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 11
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5588 تاریخ: 1397/07/02 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 10
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5586 تاریخ: 1397/07/02 نام‌خانوادگی: آقای رشید شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  تراکم کم برای ساخت

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5562 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: نمازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  510 متر طبقه

  ویلایی

  به فی

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5550 تاریخ: 1397/06/20 نام‌خانوادگی: پیروز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 10
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5543 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: حیدریان ‌معرف: مغازه لوازم برقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5527 تاریخ: 1397/06/13 نام‌خانوادگی: آقای حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5525 تاریخ: 1397/06/11 نام‌خانوادگی: کاظمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5524 تاریخ: 1397/06/11 نام‌خانوادگی: احمدیان ‌معرف: حافظ22 ویلایی دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300
  تعداد بازدید: 20
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5523 تاریخ: 1397/06/11 نام‌خانوادگی: پرند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5518 تاریخ: 1397/06/09 نام‌خانوادگی: نوری ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو یا سه واحدی

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5512 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: دارچینی ‌معرف: ساختمان نوکار واحد دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5505 تاریخ: 1397/06/02 نام‌خانوادگی: توسلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 17
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5495 تاریخ: 1397/05/29 نام‌خانوادگی: عبداللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 17
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات