051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5062 تاریخ: 1397/03/09 نام‌خانوادگی: یوسفی ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510
  تعداد بازدید: 14
  510 متر طبقه

  ویلایی

  تراکم دار یرای ساخت/جنوبی

 • فروش
  شناسه: 5060 تاریخ: 1397/03/09 نام‌خانوادگی: آقای اصغری ‌معرف: خریدار واقعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5059 تاریخ: 1397/03/09 نام‌خانوادگی: آقای نوری ‌معرف: دکتر رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,100,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  جنوبی

  2,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5037 تاریخ: 1397/03/05 نام‌خانوادگی: بهنام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5016 تاریخ: 1397/03/02 نام‌خانوادگی: امینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5015 تاریخ: 1397/03/02 نام‌خانوادگی: علیزاده ‌معرف: همکار علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت عرض بالا

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5014 تاریخ: 1397/03/02 نام‌خانوادگی: ضیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  ویلایی

  مجموعه4واحدی

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5011 تاریخ: 1397/03/01 نام‌خانوادگی: بلوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5006 تاریخ: 1397/03/01 نام‌خانوادگی: آقای چرم چی ‌معرف: آقای باغبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4995 تاریخ: 1397/02/28 نام‌خانوادگی: قارونی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دوطبقه یا دو واحد از سه واحد/0915...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4991 تاریخ: 1397/02/28 نام‌خانوادگی: طاهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4983 تاریخ: 1397/02/27 نام‌خانوادگی: پدرام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  برای سرمایه گذاری

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4979 تاریخ: 1397/02/26 نام‌خانوادگی: زمان زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  ویلایی

  یا آپارتمان تک واحدی

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4974 تاریخ: 1397/02/25 نام‌خانوادگی: آقای عاشورزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 11
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4972 تاریخ: 1397/02/25 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات