051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 4920 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: خانم حسابی ‌معرف: طبقه پایین مجتبوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4919 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: خدیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 14
  200 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4914 تاریخ: 1397/02/16 نام‌خانوادگی: لعل آبادی ‌معرف: نسترن ساخت وساز دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  تراکم دار

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4907 تاریخ: 1397/02/15 نام‌خانوادگی: مهندس نیک خوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  تهاتر با ماشین

 • فروش
  شناسه: 4899 تاریخ: 1397/02/14 نام‌خانوادگی: نظام دوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت/زاهدانی/تراکم متوسط/

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4873 تاریخ: 1397/02/09 نام‌خانوادگی: ازغدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  3طبقه

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4869 تاریخ: 1397/03/03 نام‌خانوادگی: اصغری ‌معرف: همسایه ثابتی انوری7 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  510 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی برای شخصی سازی قبل از رودکی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4865 تاریخ: 1397/02/08 نام‌خانوادگی: سیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 17
  300 متر طبقه

  ویلایی

  عرض10متر-حاشیه باشد

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4858 تاریخ: 1397/02/07 نام‌خانوادگی: سراوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4837 تاریخ: 1397/02/04 نام‌خانوادگی: رضایی ‌معرف: بغل لحاف دوزی/خریدار واقعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 14
  510 متر طبقه

  ویلایی

  حاشیه

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4834 تاریخ: 1397/02/03 نام‌خانوادگی: رجب زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی با حاشیه 10

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4816 تاریخ: 1397/01/31 نام‌خانوادگی: امیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4815 تاریخ: 1397/01/31 نام‌خانوادگی: رحمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 17
  510 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی 250 متری با حاشیه 10 جهت ساخت

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4804 تاریخ: 1397/01/30 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,250,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  ویلایی

  سه واحدی

  1,250,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4785 تاریخ: 1397/02/14 نام‌خانوادگی: آقای حجازی ‌معرف: دهخدای15 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  09133550277پدر

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات