051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

مبلغ: 450,000,000  

توضیحات: تجاری حاشیه

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 3535
تاریخ: 1396/03/08
نام‌خانوادگی: دانش
متراژ: 20
مبلغ: 450,000,000
توضیحات: تجاری حاشیه

خواسته‌های‌مشابه