051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن:  اجاره: 

توضیحات: مغازه برای قهوه

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 3629
تاریخ: 1396/03/31
نام‌خانوادگی: شوقی
توضیحات: مغازه برای قهوه

خواسته‌های‌مشابه