051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000

توضیحات: تجاری گل فروشی

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 4307
تاریخ: 1396/10/03
نام‌خانوادگی: مهاجرانی
متراژ: 20
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,000,000
توضیحات: تجاری گل فروشی

خواسته‌های‌مشابه