051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

مبلغ: 800,000,000  

توضیحات: ترجیحا سند دار تجاری دائم

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5611
تاریخ: 1397/07/11
نام‌خانوادگی: دانشور
متراژ: 30
مبلغ: 800,000,000
توضیحات: ترجیحا سند دار تجاری دائم

خواسته‌های‌مشابه