051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 2,500,000  

توضیحات: جهت حسینیه حتما حاشیه بلوار باشد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5613
تاریخ: 1397/07/12
نام‌خانوادگی: موسوی
متراژ: 250
مبلغ: 2,500,000
توضیحات: جهت حسینیه حتما حاشیه بلوار باشد

خواسته‌های‌مشابه