051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000

توضیحات: تجاری جهت سوپر

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5669
تاریخ: 1397/07/27
نام‌خانوادگی: سهیلی
متراژ: 30
رهن: 10,000,000
اجاره: 3,000,000
توضیحات: تجاری جهت سوپر

خواسته‌های‌مشابه