051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 40,000,000 اجاره: 3,500,000

توضیحات: زوج

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5676
تاریخ: 1397/08/01
نام‌خانوادگی: خانم رضایی
متراژ: 170
رهن: 40,000,000
اجاره: 3,500,000
تعدادنفرات: 2
توضیحات: زوج

خواسته‌های‌مشابه