051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000

توضیحات: جهت زوج

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5686
تاریخ: 1397/08/05
نام‌خانوادگی: آقایی
متراژ: 100
رهن: 20,000,000
اجاره: 1,500,000
تعدادنفرات: 2
توضیحات: جهت زوج

خواسته‌های‌مشابه