051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5691
تاریخ: 1397/08/07
نام‌خانوادگی: فرهنگی
متراژ: 100
رهن: 100,000,000
اجاره: 500,000
تعدادنفرات: 2

خواسته‌های‌مشابه