051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,200,000,000  

توضیحات: واحد شبانی زکریا برای بازدید بعدالظهر ساعت 6 هماهنگ شود

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5771
تاریخ: 1397/09/10
نام‌خانوادگی: وحیدی شیشه بری نبش خاقانی 10
معرف: دیوار
متراژ: 160
مبلغ: 1,200,000,000
توضیحات: واحد شبانی زکریا برای بازدید بعدالظهر ساعت 6 هماهنگ شود

خواسته‌های‌مشابه