051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 950,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5778
تاریخ: 1397/09/11
نام‌خانوادگی: امامیان
متراژ: 140
مبلغ: 950,000,000

خواسته‌های‌مشابه