051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 600,000,000  

توضیحات: واحد ذکتر صفار بازدید شد- یک واحد84 متری خاقانی 16 دارن

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5780
تاریخ: 1397/09/12
نام‌خانوادگی: صنعتگر
معرف: حضوری
متراژ: 100
مبلغ: 600,000,000
توضیحات: واحد ذکتر صفار بازدید شد- یک واحد84 متری خاقانی 16 دارن

خواسته‌های‌مشابه