051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,600,000,000  

توضیحات: واحد مهندس مرادی از بیرون بازدید کنه

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5781
تاریخ: 1397/09/12
نام‌خانوادگی: شیخ زاده
معرف: دیوار
متراژ: 180
مبلغ: 1,600,000,000
توضیحات: واحد مهندس مرادی از بیرون بازدید کنه

خواسته‌های‌مشابه