051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 1,100,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5784
تاریخ: 1397/09/13
نام‌خانوادگی: عارفی
متراژ: 170
مبلغ: 1,100,000,000

خواسته‌های‌مشابه