051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 950,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5785
تاریخ: 1397/09/13
نام‌خانوادگی: میری
معرف: آپارتمان براتی
متراژ: 150
مبلغ: 950,000,000

خواسته‌های‌مشابه