051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 4,000,000,000  

توضیحات: 4 طبقه یکجا-با آسانسور

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5786
تاریخ: 1397/09/14
نام‌خانوادگی: ناظران
مبلغ: 4,000,000,000
توضیحات: 4 طبقه یکجا-با آسانسور

خواسته‌های‌مشابه