051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000

توضیحات: خواهان واحد همکف یا طبقه یک

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6608
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: ارباب
رهن: 30,000,000
اجاره: 1,000,000
تعدادنفرات: 1
توضیحات: خواهان واحد همکف یا طبقه یک

خواسته‌های‌مشابه