051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 15,000,000 اجاره: 2,000,000

توضیحات: واحد خلیلی دهخدا 12 معرفی شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6609
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: خانم وفایی
رهن: 15,000,000
اجاره: 2,000,000
تعدادنفرات: 4
توضیحات: واحد خلیلی دهخدا 12 معرفی شد

خواسته‌های‌مشابه