051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 150,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6614
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: الفتی
معرف: مستاجر شاهی رضوی 31
متراژ: 100
رهن: 150,000,000
تعدادنفرات: 2

خواسته‌های‌مشابه