051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 15,000,000 اجاره: 2,500,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6615
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: پایان
رهن: 15,000,000
اجاره: 2,500,000
تعدادنفرات: 4

خواسته‌های‌مشابه