051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 6620
تاریخ: 1398/03/21
نام‌خانوادگی: گل محمدی
رهن: 20,000,000
اجاره: 2,000,000

خواسته‌های‌مشابه