051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ: 900,000,000  

توضیحات: سه خواب / واحد حاجی زاده فرخی 18 و صحرایی دقیقی 11 معرفی شد بازدید فردا 5.5 / واحد خاقانی 22 دارند

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7785
تاریخ: 1398/11/29
نام‌خانوادگی: غفوریان
مبلغ: 900,000,000
توضیحات: سه خواب / واحد حاجی زاده فرخی 18 و صحرایی دقیقی 11 معرفی شد بازدید فردا 5.5 / واحد خاقانی 22 دارند

خواسته‌های‌مشابه