051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

آپارتمان

مبلغ:   

توضیحات: خواهان خرید دو واحد آپارتمان / واحد خانم قادری و عظیمیان معرفی شد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 7790
تاریخ: 1398/11/30
نام‌خانوادگی: حسینی
توضیحات: خواهان خرید دو واحد آپارتمان / واحد خانم قادری و عظیمیان معرفی شد

خواسته‌های‌مشابه