051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5926 تاریخ: 1397/11/02 نام‌خانوادگی: کتابدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5925 تاریخ: 1397/11/02 نام‌خانوادگی: رجائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 65,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  65,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5922 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: رحمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 100,000,000 اجاره: 300
  تعداد بازدید: 1
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 300 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5921 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: پورحسین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  جهیریه تا برج فرورذین - 2 نفر کارمند

  120,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5919 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: منتظری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5918 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: دائمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 180,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5916 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: رضائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5915 تاریخ: 1397/11/01 نام‌خانوادگی: خانم معین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون مالک

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5912 تاریخ: 1397/10/29 نام‌خانوادگی: سلیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 80,000,000 اجاره: 400,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5911 تاریخ: 1397/10/29 نام‌خانوادگی: مرتضی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 45,000,000 اجاره: 400,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  45,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5905 تاریخ: 1397/10/25 نام‌خانوادگی: خانم صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5902 تاریخ: 1397/10/25 نام‌خانوادگی: گیلکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5896 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج جهت جهیزیه

  20,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5895 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: غنی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5894 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: کلاتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  مجرد - فقط حاشیه میخاد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات