051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7816 تاریخ: 1398/12/06 نام‌خانوادگی: قدوسی فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 500,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد 150 متری و 100 متری در یک مجموعه

  500,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7814 تاریخ: 1398/12/05 نام‌خانوادگی: کیان فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7813 تاریخ: 1398/12/05 نام‌خانوادگی: قوچانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7811 تاریخ: 1398/12/05 نام‌خانوادگی: قیاسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7808 تاریخ: 1398/12/04 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه / یک هفته فرصت دارند

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7805 تاریخ: 1398/12/04 نام‌خانوادگی: شکفته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7803 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7799 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: سرائیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7795 تاریخ: 1398/12/01 نام‌خانوادگی: سادات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,500,000
  تعداد بازدید: 1
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7792 تاریخ: 1398/12/01 نام‌خانوادگی: ظهوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد اولیایی بازدید شد

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7791 تاریخ: 1398/11/30 نام‌خانوادگی: آدینه پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد نیک خواه پیروزی 9 بین فرخی 12 و 14 ...

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7784 تاریخ: 1398/11/29 نام‌خانوادگی: حیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 130,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد نخعی زاده رودکی 13 بازدید شد

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7781 تاریخ: 1398/11/29 نام‌خانوادگی: محبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  آقا مجرد خواهان سوئیت

  رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7780 تاریخ: 1398/11/28 نام‌خانوادگی: کریمی ( دانشجو بجنوردی ) شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7777 تاریخ: 1398/11/28 نام‌خانوادگی: آقای اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تهرانی زکریا 10 ( مستاجر عنابستانی ...

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات