051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6142 تاریخ: 1397/12/23 نام‌خانوادگی: خانم توانا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 45,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  یا 10 میلیون رهن 1 میلیون اجاره / تا طبق...

  45,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6141 تاریخ: 1397/12/23 نام‌خانوادگی: صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6135 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: قادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,100,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6134 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: زاهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6129 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: محمد زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6128 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: خانم یزدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  با آسانسور یا همکف دو خوابه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6127 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: آدرسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت سفره خانه سنتی

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6126 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: خانم خراسانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا حاشیه رضوی / تا پایان فروردین مهل...

  30,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6125 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: گلمحمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6122 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  ویلایی یک طبقه مسکونی با زیر زمین ، بعنو...

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6121 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: اشرافی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 80,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  آسانسور دار

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6120 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: خانم راستی ‌معرف: 09155239215 راستی همسر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6119 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: آهوئی محمد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه سه به بالا با آسانسور

  60,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6112 تاریخ: 1397/12/16 نام‌خانوادگی: خانم بهادری ‌معرف: مشتری قدیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6108 تاریخ: 1397/12/16 نام‌خانوادگی: عباسیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات