051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 12219 تاریخ: 1403/01/25 نام‌خانوادگی: پازوکیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 400,000,000 اجاره: 6,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  زوج رضوی 36 بعدالظهر بازدید

  400,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12218 تاریخ: 1403/01/24 نام‌خانوادگی: هادای علیزاده ‌معرف: ارایشگر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 13,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  کاظمی ادرس داده شد

  100,000,000 رهن 13,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12217 تاریخ: 1403/01/19 نام‌خانوادگی: نویدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 200,000,000 اجاره: 25,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12216 تاریخ: 1403/01/18 نام‌خانوادگی: جهانگرد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 200,000,000 اجاره: 8,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12214 تاریخ: 1403/01/16 نام‌خانوادگی: صفایی دعبل 1 ‌معرف: نعمتی 09102201531 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  دفتر تبلیغاتی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12213 تاریخ: 1403/01/16 نام‌خانوادگی: محمدنیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 20,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12208 تاریخ: 1403/01/06 نام‌خانوادگی: افخمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 9,000,000
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  دکتر ضیایی وفدایی بازدید شد

  9,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12204 تاریخ: 1402/12/28 نام‌خانوادگی: خیرالسادات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 300,000,000 اجاره: 18,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  160 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن 18,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12201 تاریخ: 1402/12/25 نام‌خانوادگی: توکلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 6,500,000
  تعداد بازدید: 9
  130 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  فقط حاشیه رضوی

  6,500,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12194 تاریخ: 1402/12/18 نام‌خانوادگی: خانم عابدینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 50,000,000 اجاره: 8,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 8,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12193 تاریخ: 1402/12/18 نام‌خانوادگی: مصباح ‌معرف: رضوی 21 ویلایی جهت اجاره دارد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 500,000,000 اجاره: 25,000,000
  تعداد بازدید: 9
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12192 تاریخ: 1402/12/14 نام‌خانوادگی: حسینی مولانا دختر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 250,000,000 اجاره: 8,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  250,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12190 تاریخ: 1402/12/13 نام‌خانوادگی: صادقیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 500,000,000 اجاره: 30,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12189 تاریخ: 1402/12/11 نام‌خانوادگی: رضایی ‌معرف: بازار مصلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 1,000,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 10
  250 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  حتما 4 خواب باشه

  1,000,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12188 تاریخ: 1402/12/07 نام‌خانوادگی: حسن زاده ‌معرف: جرثقیل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 200,000,000 اجاره: 20,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 12
  160 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات