051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 12285 تاریخ: 1403/04/18 نام‌خانوادگی: عرفان زاده ‌معرف: دختر09155179399 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 300,000,000 اجاره: 25,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12284 تاریخ: 1403/04/18 نام‌خانوادگی: ذوالفقاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 1,500,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  اوایل رضوی

  1,500,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12282 تاریخ: 1403/04/18 نام‌خانوادگی: جوادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 اجاره: 25,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12280 تاریخ: 1403/04/15 نام‌خانوادگی: مومن ثانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 400,000,000 اجاره: 8,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12276 تاریخ: 1403/04/10 نام‌خانوادگی: ایلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 600,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  130 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  زوج واحد دکتر رادفر بازدید شد

  600,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12273 تاریخ: 1403/04/06 نام‌خانوادگی: حاجی پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 130,000,000 اجاره: 9,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن 9,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12272 تاریخ: 1403/04/03 نام‌خانوادگی: قدمیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 300,000,000 اجاره: 25,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12270 تاریخ: 1403/04/01 نام‌خانوادگی: حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 300,000,000 اجاره: 40,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  180 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن 40,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12269 تاریخ: 1403/03/31 نام‌خانوادگی: رستگار مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 500,000,000 اجاره: 20,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 11
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  زوج واحد صفر

  500,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12267 تاریخ: 1403/03/27 نام‌خانوادگی: بهنام شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 150,000,000 اجاره: 10,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  70 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12265 تاریخ: 1403/03/27 نام‌خانوادگی: اخلاقی طلا فروش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد موسوی رو پسندیده

  1,000,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12263 تاریخ: 1403/03/23 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 200,000,000 اجاره: 16,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 12
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  آسانسور و پارکینگ

  200,000,000 رهن 16,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12262 تاریخ: 1403/03/14 نام‌خانوادگی: صنعتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 اجاره: 20,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 16
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  آسانسور و پارکینگ

  200,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12258 تاریخ: 1403/03/10 نام‌خانوادگی: ناصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 150,000,000 اجاره: 10,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 16
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  طبقه همکف

  150,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12253 تاریخ: 1403/03/01 نام‌خانوادگی: باغبان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 اجاره: 12,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 15
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد مادر خانم نظری رو پسندیدن

  100,000,000 رهن 12,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات