051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 11953 تاریخ: 1402/07/10 نام‌خانوادگی: خانه شیر ‌معرف: بلوچ شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 200,000,000 اجاره: 15,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  130 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11952 تاریخ: 1402/07/10 نام‌خانوادگی: عباس زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 250,000,000 اجاره: 12,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  طبقه 1 بدون اسانسور اشکالی نداره

  250,000,000 رهن 12,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11948 تاریخ: 1402/07/07 نام‌خانوادگی: محسنی ‌معرف: دکتر زمین شناسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  دانشگاه فردوسی

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11946 تاریخ: 1402/07/07 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 800,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11944 تاریخ: 1402/07/06 نام‌خانوادگی: خانم عباس زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 200,000,000 اجاره: 13,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 13,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11942 تاریخ: 1402/07/06 نام‌خانوادگی: سلطانپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 200,000,000 اجاره: 17,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  مادر و پسر /خواب مستر تراس داشته باشد

  200,000,000 رهن 17,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11931 تاریخ: 1402/07/01 نام‌خانوادگی: فلاح شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 200,000,000 اجاره: 22,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  زوج جهیزیه

  200,000,000 رهن 22,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11930 تاریخ: 1402/07/01 نام‌خانوادگی: فلاح شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 300,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 1
  110 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11929 تاریخ: 1402/07/01 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 700,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  تا آخر مهر وقت دارند

  700,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11927 تاریخ: 1402/06/29 نام‌خانوادگی: فعال شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 1,000,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11925 تاریخ: 1402/06/28 نام‌خانوادگی: واحدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 700,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11921 تاریخ: 1402/06/27 نام‌خانوادگی: خانم احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 17,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  فقط نزدیک رضوی 31

  100,000,000 رهن 17,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11920 تاریخ: 1402/06/27 نام‌خانوادگی: ستوده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 400,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11919 تاریخ: 1402/06/27 نام‌خانوادگی: فلاح ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 300,000,000 اجاره: 6,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  130 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11918 تاریخ: 1402/06/27 نام‌خانوادگی: شهیدزاده ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 100,000,000 اجاره: 17,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  110 متر طبقه
  100,000,000 رهن 17,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات