051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7396 تاریخ: 1398/08/29 نام‌خانوادگی: کاظمینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7392 تاریخ: 1398/08/28 نام‌خانوادگی: سورگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7390 تاریخ: 1398/08/27 نام‌خانوادگی: خانم موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7389 تاریخ: 1398/08/26 نام‌خانوادگی: عزیز زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7388 تاریخ: 1398/08/26 نام‌خانوادگی: شیدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  برای جهیزیه

  70,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7387 تاریخ: 1398/08/26 نام‌خانوادگی: افخمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب، یک ماه فرصت دارند

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7386 تاریخ: 1398/08/26 نام‌خانوادگی: جعفریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه واحد معتمدی معرفی شد

  20,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7384 تاریخ: 1398/08/25 نام‌خانوادگی: بنایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 130,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7383 تاریخ: 1398/08/25 نام‌خانوادگی: آغاسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7380 تاریخ: 1398/08/22 نام‌خانوادگی: حقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7379 تاریخ: 1398/08/21 نام‌خانوادگی: آرین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 190,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  190,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7378 تاریخ: 1398/08/21 نام‌خانوادگی: رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  75 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7377 تاریخ: 1398/08/21 نام‌خانوادگی: ثابتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7376 تاریخ: 1398/08/21 نام‌خانوادگی: مهر افشار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7375 تاریخ: 1398/08/20 نام‌خانوادگی: سعدآبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  یا معادل اجاره/ آسانسور و توالت فرنگی ال...

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات