051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 8138 تاریخ: 1399/03/09 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8136 تاریخ: 1399/03/09 نام‌خانوادگی: خرسندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8135 تاریخ: 1399/03/08 نام‌خانوادگی: رئیسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8132 تاریخ: 1399/03/08 نام‌خانوادگی: خانم صابر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8131 تاریخ: 1399/03/08 نام‌خانوادگی: کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد میرزایی پیروزی 8 معرفی شد

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8130 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: آگشته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8128 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: کثیری ‌معرف: مستاجر خزائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8127 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: عبدالله زاده ‌معرف: سعید نجف پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 350,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد در یک ساختمان

  350,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8126 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: خانم عرفانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8124 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: هنرور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 140,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8121 تاریخ: 1399/03/06 نام‌خانوادگی: عسکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8116 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: مسعودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 350,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب صفر

  350,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8113 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: کیانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 140,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8112 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: مومنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد برای خرید تا 1500000000 معاوضه با م...

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8111 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: لبافیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات