051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 8479 تاریخ: 1399/05/13 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8477 تاریخ: 1399/05/13 نام‌خانوادگی: خورشیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 150,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  110 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  آپارتمان خورشیدی

  150,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8476 تاریخ: 1399/05/13 نام‌خانوادگی: نیکزاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8475 تاریخ: 1399/05/13 نام‌خانوادگی: نیک پی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8474 تاریخ: 1399/05/12 نام‌خانوادگی: علینژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8473 تاریخ: 1399/05/12 نام‌خانوادگی: عنایتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8472 تاریخ: 1399/05/11 نام‌خانوادگی: برکپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 200,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  زوج جهت جهیزیه

  200,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8471 تاریخ: 1399/05/11 نام‌خانوادگی: کاشف نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 300,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  قبال تبدیل به اجاره

  300,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8468 تاریخ: 1399/05/10 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 120,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8467 تاریخ: 1399/05/10 نام‌خانوادگی: سعادتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 5
  160 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد شیرمحمدی پسند شده

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8466 تاریخ: 1399/05/10 نام‌خانوادگی: محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  حتما با آسانسور ت ا100م قابل تبدیل

  30,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8465 تاریخ: 1399/05/09 نام‌خانوادگی: اقای رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  2نفر دانشجو خواهر برادر

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8464 تاریخ: 1399/05/09 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8463 تاریخ: 1399/05/08 نام‌خانوادگی: نیرآبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 150,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  زوج جهیزیه

  150,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8460 تاریخ: 1399/05/07 نام‌خانوادگی: آقاسی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  120 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 5,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات