051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5308 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: پناهنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 14
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5307 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: خانم سودمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 15
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5305 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: ساقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 15
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5304 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 17
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  پایداریوپیروزی 16 از بیرون بازدید کنن

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5302 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: یاجی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 16
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  حیاط دار یا مستقل

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5301 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 15
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج برای جهیزیه

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5299 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: جمعه ای شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 14
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5298 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: بهدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5297 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 15
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  برای جهیزیه

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5295 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: دادخواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 16
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5294 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: نایینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 18
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5291 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: خوش طبع شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 14
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت کافه سنتی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5290 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 130 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 16
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5288 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: شعرباف ‌معرف: نبش دهخدای15 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 16
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  روبه آفتاب/آسانسوردار یا اول

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5287 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: هاشمی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 17
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات