051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5803 تاریخ: 1397/09/20 نام‌خانوادگی: محولاتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5800 تاریخ: 1397/09/19 نام‌خانوادگی: خانم طوسی ‌معرف: 09155179028 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5799 تاریخ: 1397/09/19 نام‌خانوادگی: خاتمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 150,000,000 اجاره: 800,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5798 تاریخ: 1397/09/18 نام‌خانوادگی: حیدریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 100,000,000 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 11
  80 متر طبقه 2

  آپارتمان

  پارکینگ بدون مزاحمت

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5796 تاریخ: 1397/09/17 نام‌خانوادگی: خانم حجازیان ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 11
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  مادر و دختر

  15,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5795 تاریخ: 1397/09/17 نام‌خانوادگی: یعقوبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000
  تعداد بازدید: 11
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5782 تاریخ: 1397/09/13 نام‌خانوادگی: جوان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  آپارتمان

  دو نفر

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5777 تاریخ: 1397/09/11 نام‌خانوادگی: قربانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  3 واحد در یک ساختمان

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5772 تاریخ: 1397/09/10 نام‌خانوادگی: عسگری ‌معرف: مهندس حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5770 تاریخ: 1397/09/08 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما 3 خواب

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5766 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: دولت آبادی ‌معرف: پوشاک امیران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 12
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5762 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: خشنود ‌معرف: آپارتمان شوقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 14
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5761 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: عدالتیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5759 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: خانم فاضلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 35,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 13
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  35,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5758 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: تبریزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات