051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5459 تاریخ: 1397/05/17 نام‌خانوادگی: اعلمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 13
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5456 تاریخ: 1397/05/17 نام‌خانوادگی: آقای نوروزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 90 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 12
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان تمیز

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5455 تاریخ: 1397/05/16 نام‌خانوادگی: خانم خلیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5452 تاریخ: 1397/05/15 نام‌خانوادگی: جریده دار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 12
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  آسانسوردار

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5451 تاریخ: 1397/05/15 نام‌خانوادگی: ربیعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5450 تاریخ: 1397/05/14 نام‌خانوادگی: سوداگر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 11
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج دو روزه

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5439 تاریخ: 1397/05/11 نام‌خانوادگی: مسگر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 200 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه 1

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 200 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5438 تاریخ: 1397/05/10 نام‌خانوادگی: نیکوکار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 12
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5437 تاریخ: 1397/05/10 نام‌خانوادگی: عرفانیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 15
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5436 تاریخ: 1397/05/10 نام‌خانوادگی: امامیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 13
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5430 تاریخ: 1397/05/08 نام‌خانوادگی: خانم مکملی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 13
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5429 تاریخ: 1397/05/08 نام‌خانوادگی: ملایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 220,000,000 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 12
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  220,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5428 تاریخ: 1397/05/08 نام‌خانوادگی: غلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5421 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: سیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 90 رهن: 50,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 14
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5419 تاریخ: 1397/05/06 نام‌خانوادگی: خانم نقیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 14
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات