051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6405 تاریخ: 1398/02/21 نام‌خانوادگی: ازغندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد صفر میخواهند / تا آخر خرداد فرصت دا...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6402 تاریخ: 1398/02/20 نام‌خانوادگی: عسکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  75 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6401 تاریخ: 1398/02/20 نام‌خانوادگی: نجفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  دو نفر مسن

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6400 تاریخ: 1398/02/19 نام‌خانوادگی: بصیرنژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6397 تاریخ: 1398/02/19 نام‌خانوادگی: پور حسنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 120,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه، یک ماه فرصت دارند

  120,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6395 تاریخ: 1398/02/19 نام‌خانوادگی: صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6392 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: مصدق شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 6
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بازنشسته وزارت مسکن گلبهار

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6389 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: افسریان ‌معرف: فقط احمدآباد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6388 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: خانم کاظم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6383 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: خانم دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  75 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6382 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: دررودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6380 تاریخ: 1398/02/15 نام‌خانوادگی: امیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  تا یک ماه فرصت دارند

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6379 تاریخ: 1398/02/15 نام‌خانوادگی: حنایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6378 تاریخ: 1398/02/15 نام‌خانوادگی: کریم خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه / واحد فرشیدیان فر بازدید شد واحد...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6377 تاریخ: 1398/02/14 نام‌خانوادگی: نوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 8
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات