051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6244 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: شمس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  3 نفر دانشجوی پسر عراقی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6242 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: حقیقیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6241 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: وفایی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بازدی رودکی 5

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6240 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: جعفرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 170,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  170,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6239 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: موسوی ‌معرف: پارک تندرستی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6236 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: نظام خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 80,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6235 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: خانم خاتمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه ماه فرصت دارند

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6234 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: طوسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 اجاره: 200,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6232 تاریخ: 1398/01/24 نام‌خانوادگی: کامیاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6226 تاریخ: 1398/01/23 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6223 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا نوفل تمیز جهت زوج جوان

  30,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6220 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: عزت آبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6219 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: قاینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 700,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6216 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: بوشهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6213 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: عدالتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات