051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5891 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: خانم مومن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب با آسانسور

  50,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5890 تاریخ: 1397/10/23 نام‌خانوادگی: بابایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  رهن کامل بدون اجاره

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5888 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: سلطانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5884 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: حیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه 1

  آپارتمان

  شهرستانی هستند برای دکتر ماهی چند روز اس...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5880 تاریخ: 1397/10/21 نام‌خانوادگی: اسدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5878 تاریخ: 1397/10/21 نام‌خانوادگی: خانم فیضی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 3 اجاره: 850,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  کوهسنگی رضاشهر

  3 رهن 850,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5876 تاریخ: 1397/10/20 نام‌خانوادگی: عامری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل به اجاره

  150,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5874 تاریخ: 1397/10/19 نام‌خانوادگی: سپاهی زاهدان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5867 تاریخ: 1397/10/18 نام‌خانوادگی: خانم ممتاز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 150,000,000 اجاره: 100,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5866 تاریخ: 1397/10/18 نام‌خانوادگی: اسماعیلی ‌معرف: روح ا... شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  2 ساله

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5865 تاریخ: 1397/10/18 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5861 تاریخ: 1397/10/16 نام‌خانوادگی: رمضان زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج جهت جهیزیه

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5858 تاریخ: 1397/10/15 نام‌خانوادگی: خدابخشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 110,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  یا 40 م رهن -12000 اجاره

  110,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5856 تاریخ: 1397/10/14 نام‌خانوادگی: فدویان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5851 تاریخ: 1397/10/11 نام‌خانوادگی: خانم غفوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 85,000,000 اجاره: 100,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج جهیزیه

  85,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات