051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6660 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: سازگار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  یک ماه فرصت دارند

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6659 تاریخ: 1398/03/26 نام‌خانوادگی: خانم یاراحمدی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهزیه

  15,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6658 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: عندلیب زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  تا یک ماه فرصت دارند

  40,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6657 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: محمدی تبار سید جمال شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای بهرامی ارغوان 6 معرفی شد

  40,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6655 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: خانم آریایی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6654 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 اجاره: 0
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  ده روز فرصت دارند

  150,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6653 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: بخشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب / یک هفته فرصت دارند

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6651 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: خانم کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 30,000,000 اجاره: 100,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 0
  40 متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان سوییت تا شهریور فرصت دارند

  30,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6650 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: مهدی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6649 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: پرستو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 2,000,000 اجاره: 1,600,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6648 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: خانم رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6647 تاریخ: 1398/03/25 نام‌خانوادگی: امیر خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6646 تاریخ: 1398/03/24 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 100,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6645 تاریخ: 1398/03/24 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  تا دو روز مهلت دارند

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6644 تاریخ: 1398/03/24 نام‌خانوادگی: رسول خانی ‌معرف: حمید شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 120,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  120,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات