051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7203 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: رحمانی فرد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  دانشجوی پزشکی

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7201 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: خانم حامدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  دانشجو / یک خواب تمیز

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7199 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7198 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: کارده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  سال قبل واحد خانم شریفی بهشون معرفی شده ...

  5,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7197 تاریخ: 1398/06/23 نام‌خانوادگی: ذاکری ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  برای مادر

  20,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7193 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: رضاییان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7192 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: ایرجی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای حسینی نماز 27 معرفی شد بازدید ...

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7191 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: خاکشور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 350,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  350,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7190 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: خانم تاتار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7189 تاریخ: 1398/06/16 نام‌خانوادگی: خانم تاتار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7186 تاریخ: 1398/06/12 نام‌خانوادگی: مومنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7185 تاریخ: 1398/06/12 نام‌خانوادگی: صراف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 220,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  220,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7184 تاریخ: 1398/06/12 نام‌خانوادگی: رحمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7183 تاریخ: 1398/06/12 نام‌خانوادگی: نصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 8,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  جهت سالن زیبایی رهن 10000000 اجاره 10000...

  8,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7182 تاریخ: 1398/06/12 نام‌خانوادگی: غفوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات