051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6598 تاریخ: 1398/03/20 نام‌خانوادگی: لطفی ‌معرف: آگهی دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  1نفر خانم کارمند

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6596 تاریخ: 1398/03/20 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6593 تاریخ: 1398/03/19 نام‌خانوادگی: خانم مجیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  علوی فرخی 1 معرفی شد

  40,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6591 تاریخ: 1398/03/19 نام‌خانوادگی: خانم رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6590 تاریخ: 1398/03/19 نام‌خانوادگی: زمان پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6589 تاریخ: 1398/03/19 نام‌خانوادگی: فاضل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 90,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  90,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6588 تاریخ: 1398/03/19 نام‌خانوادگی: قلعه نویی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 170,000,000
  تعداد بازدید: 1
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  170,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6587 تاریخ: 1398/03/19 نام‌خانوادگی: خانم خراسانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6586 تاریخ: 1398/03/19 نام‌خانوادگی: خانم زاهدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6584 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6583 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: قادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6582 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: صفورا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 120,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6581 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: خانم صدیقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 35,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  35,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6580 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: خانم در ریخته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  30 م رهن 500 اجاره حتما کف سرامیک دو هفت...

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6579 تاریخ: 1398/03/18 نام‌خانوادگی: خانم خوشدل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات