051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7133 تاریخ: 1398/06/04 نام‌خانوادگی: کوثری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد باقری خاقانی 1 معرفی شد

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7132 تاریخ: 1398/06/04 نام‌خانوادگی: آذریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 4,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تمیز و نوساز میخواهند

  50,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7128 تاریخ: 1398/06/03 نام‌خانوادگی: عطاپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7127 تاریخ: 1398/06/03 نام‌خانوادگی: دهنبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 5
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7126 تاریخ: 1398/06/03 نام‌خانوادگی: زینالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد منوچهری بازدید شد

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7125 تاریخ: 1398/06/03 نام‌خانوادگی: اعتباری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7124 تاریخ: 1398/06/03 نام‌خانوادگی: خانم قویدل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7123 تاریخ: 1398/06/02 نام‌خانوادگی: حسن زاده ‌معرف: 09158024430 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7122 تاریخ: 1398/06/02 نام‌خانوادگی: بادوندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7121 تاریخ: 1398/06/01 نام‌خانوادگی: خواص شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 140,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  مورد شیک و تمیز میخواهند 100 تا 130 متر

  140,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7119 تاریخ: 1398/05/30 نام‌خانوادگی: رحمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد شاه عالمی معرفی شد

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7117 تاریخ: 1398/05/30 نام‌خانوادگی: حاجی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد منوچهری و حجازی معرفی شد

  50,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7116 تاریخ: 1398/05/30 نام‌خانوادگی: جلیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7114 تاریخ: 1398/05/28 نام‌خانوادگی: مقدسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای حسینی خاقانی 7 معرفی شد

  100,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7113 تاریخ: 1398/05/28 نام‌خانوادگی: خانم امام پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  تا اول شهریور

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات