051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5762 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: خشنود ‌معرف: آپارتمان شوقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5761 تاریخ: 1397/09/07 نام‌خانوادگی: عدالتیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5759 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: خانم فاضلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 35,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  35,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5758 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: تبریزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5756 تاریخ: 1397/09/05 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 90
  تعداد بازدید: 4
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  مطب پزشک فیزیوتراپ

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5755 تاریخ: 1397/09/04 نام‌خانوادگی: خرم دل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5754 تاریخ: 1397/09/04 نام‌خانوادگی: مرتضوی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه
  70,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5752 تاریخ: 1397/09/03 نام‌خانوادگی: بی طرف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5750 تاریخ: 1397/09/02 نام‌خانوادگی: خسروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز یا 2.3 سال ساخت

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5748 تاریخ: 1397/09/02 نام‌خانوادگی: علیپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 40,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 4
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  یک نفر نظامی

  40,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5741 تاریخ: 1397/08/30 نام‌خانوادگی: ذبیحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه
  60,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5740 تاریخ: 1397/08/30 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5738 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: خانم دارایی ‌معرف: آپارتمان کازرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5735 تاریخ: 1397/08/29 نام‌خانوادگی: دیوار ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  برای بازدید رضوی36

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5727 تاریخ: 1397/08/24 نام‌خانوادگی: کشور دوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  3 خواب وتمیز-

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات