051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5582 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5581 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5580 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5577 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: خیرخواه ‌معرف: تهران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 100,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5576 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: شاکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 170,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  170,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5573 تاریخ: 1397/06/26 نام‌خانوادگی: غلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5572 تاریخ: 1397/06/26 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  حاشیه کلانتری یک ماه فرصت دارند

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5570 تاریخ: 1397/06/25 نام‌خانوادگی: حقگو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 50,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5569 تاریخ: 1397/06/25 نام‌خانوادگی: 444 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5568 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: دشتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5567 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: خانم جعفرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5566 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: علامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 40,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 6
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا همکف

  40,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5564 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: خانم اسدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 60,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5563 تاریخ: 1397/06/24 نام‌خانوادگی: خانم اسدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 60,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5559 تاریخ: 1397/06/23 نام‌خانوادگی: موسوی ‌معرف: وکیل-هتل پردیسان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  لوکس حاشیه

  10,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات