051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5558 تاریخ: 1397/06/23 نام‌خانوادگی: مصطفایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 130,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5552 تاریخ: 1397/06/21 نام‌خانوادگی: جغتایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5547 تاریخ: 1397/06/19 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 80 رهن: 60,000,000
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5544 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: پسندیده ‌معرف: تایباد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 85 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 6
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5542 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: تهرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5541 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: خانم اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 50 رهن: 30,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5536 تاریخ: 1397/06/17 نام‌خانوادگی: روح بخش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5534 تاریخ: 1397/06/17 نام‌خانوادگی: میرنژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 11 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  11 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5533 تاریخ: 1397/06/16 نام‌خانوادگی: سلمان زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 85 رهن: 40,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5530 تاریخ: 1397/06/13 نام‌خانوادگی: رضوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 رهن: 70,000,000 اجاره: 6,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  لوکس

  70,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5529 تاریخ: 1397/06/13 نام‌خانوادگی: آقای سلمانی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 85 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5522 تاریخ: 1397/06/11 نام‌خانوادگی: حاجی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5520 تاریخ: 1397/06/10 نام‌خانوادگی: خانم نصیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 9
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5519 تاریخ: 1397/06/10 نام‌خانوادگی: شکراللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 140 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5517 تاریخ: 1397/06/07 نام‌خانوادگی: متحدین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 90 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات