051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5724 تاریخ: 1397/08/23 نام‌خانوادگی: روان بخش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  تمیز باشد

  120,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5721 تاریخ: 1397/08/21 نام‌خانوادگی: مه ولاتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 130,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا نوساز

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5716 تاریخ: 1397/08/20 نام‌خانوادگی: عباس زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5715 تاریخ: 1397/08/20 نام‌خانوادگی: وزیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5714 تاریخ: 1397/08/19 نام‌خانوادگی: تقوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  جهاز

  30,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5713 تاریخ: 1397/08/19 نام‌خانوادگی: بوستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 6
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  دفتر مهندسی

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5710 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: خسروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 165 رهن: 180,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  165 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا نوساز و تک واحد

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5708 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: پنجه باشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5707 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: زواری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5706 تاریخ: 1397/08/14 نام‌خانوادگی: شهمیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 60,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5701 تاریخ: 1397/08/13 نام‌خانوادگی: خانم حدادیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 45,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  دو نف مادر ودختر

  45,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5700 تاریخ: 1397/08/13 نام‌خانوادگی: خسروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 180,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5696 تاریخ: 1397/08/11 نام‌خانوادگی: شاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 5,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  50 متر طبقه

  آپارتمان

  2نفر خانم

  5,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5695 تاریخ: 1397/08/11 نام‌خانوادگی: خالقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5691 تاریخ: 1397/08/07 نام‌خانوادگی: فرهنگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات