051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7111 تاریخ: 1398/05/28 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 5
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  یک هفته فرصت دارند / سه خواب

  15,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7110 تاریخ: 1398/05/28 نام‌خانوادگی: فدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  نیمه شهریور فرصت دارند

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7108 تاریخ: 1398/05/27 نام‌خانوادگی: تکلو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 40,000,000 اجاره: 3,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد تمیز و نوساز میخواهند

  40,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7107 تاریخ: 1398/05/27 نام‌خانوادگی: خانم الهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 85,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  85,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7105 تاریخ: 1398/05/27 نام‌خانوادگی: سیدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7102 تاریخ: 1398/05/26 نام‌خانوادگی: زاهد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد موسوی معرفی شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7101 تاریخ: 1398/05/26 نام‌خانوادگی: دررودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 150,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  ده روز فرصت دارند

  150,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7100 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: پهلوان ‌معرف: کارمند اداره اگاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 160,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد حجاری وموسوی خودش باردید کرد

  160,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7098 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد علائی مجتمع نگارش معرفی شد

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7095 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: اختراعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 160,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل به اجاره تا 3 م

  160,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7094 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: اختراعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 160,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل به اجاره تا 3 م

  160,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7093 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: اختراعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 160,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل به اجاره تا 3 م

  160,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7091 تاریخ: 1398/05/24 نام‌خانوادگی: رازقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 70,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد کریمی آلاله 8 معرفی شد

  70,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7088 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: امیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  ده روز فرصت دارند / واحد حسینی خاقانی 7 ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7086 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: اسماعیل پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  75 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون آسانسور فقط تا طبقه دوم

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات