051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6513 تاریخ: 1398/03/05 نام‌خانوادگی: خانم حسینی-بهلولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6510 تاریخ: 1398/03/04 نام‌خانوادگی: تیموری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6506 تاریخ: 1398/03/04 نام‌خانوادگی: مرادیان ‌معرف: همسایه رو به رو- شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای غلامی معرفی شد

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6504 تاریخ: 1398/03/03 نام‌خانوادگی: محمدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  تا تیر ماه فرصت دارند

  30,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6501 تاریخ: 1398/03/03 نام‌خانوادگی: رحیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6497 تاریخ: 1398/03/02 نام‌خانوادگی: رهسپار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  با مادر - واحد فرشیدیان فر و رییسی پسند...

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6496 تاریخ: 1398/03/02 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد در یک ساختمان یا ویلایی

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6495 تاریخ: 1398/03/02 نام‌خانوادگی: بدیعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 150,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد حاشیه پیروزی رو دیده نپسندید

  150,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6493 تاریخ: 1398/03/02 نام‌خانوادگی: خانم احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 4
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  اجاره یه هفته ای جهت مراسم شب قدر

  رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6492 تاریخ: 1398/03/02 نام‌خانوادگی: خانم کاشفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای غلامی رضوی 9 معرفی شد

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6488 تاریخ: 1398/03/01 نام‌خانوادگی: عاقبتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6487 تاریخ: 1398/03/01 نام‌خانوادگی: رجبیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  قابل تبدیل تا 80م رهن کامل

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6486 تاریخ: 1398/03/01 نام‌خانوادگی: صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 250,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 3
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6485 تاریخ: 1398/03/01 نام‌خانوادگی: ابوترابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 40,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  همکف جهت کار نقاشی

  40,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6483 تاریخ: 1398/03/01 نام‌خانوادگی: خانم روشنایی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  130 متر طبقه
  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات