051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5621 تاریخ: 1397/07/14 نام‌خانوادگی: مقدس زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 170 رهن: 100,000,000
  تعداد بازدید: 7
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز /حاشیه

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5617 تاریخ: 1397/07/13 نام‌خانوادگی: هوشنگی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  جهیزیه تمیز

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5616 تاریخ: 1397/07/13 نام‌خانوادگی: رضایی ‌معرف: طبقه 4 صالحان هماهنگ شود شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5612 تاریخ: 1397/07/12 نام‌خانوادگی: مطهری ‌معرف: معلم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5610 تاریخ: 1397/07/11 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5608 تاریخ: 1397/07/11 نام‌خانوادگی: رضاپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5607 تاریخ: 1397/07/10 نام‌خانوادگی: اخوان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 11
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  20,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5606 تاریخ: 1397/07/10 نام‌خانوادگی: نجفی شهر: مشهد منطقه: هفت تیر متراژ: 100 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه
  60,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5604 تاریخ: 1397/07/10 نام‌خانوادگی: اسکندرخانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5601 تاریخ: 1397/07/09 نام‌خانوادگی: اسدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 70,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5596 تاریخ: 1397/07/05 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 15,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5595 تاریخ: 1397/07/05 نام‌خانوادگی: خانم اعتمادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5592 تاریخ: 1397/07/04 نام‌خانوادگی: میلانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 11
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5590 تاریخ: 1397/07/03 نام‌خانوادگی: خانم شهابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  یا رهن کامل یا 30م و3500 اجاره

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5585 تاریخ: 1397/07/01 نام‌خانوادگی: هاشمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات