051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7031 تاریخ: 1398/05/10 نام‌خانوادگی: بافرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 60,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد قنودی دلاوران 11 معرفی شد

  60,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7029 تاریخ: 1398/05/10 نام‌خانوادگی: فرهیخته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7028 تاریخ: 1398/05/10 نام‌خانوادگی: کریمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد شیخ زاده رضایی و کریمی ابوذر 30 معر...

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7027 تاریخ: 1398/05/09 نام‌خانوادگی: جراح زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 80,000,000 اجاره: 500,000
  تعداد بازدید: 8
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  80,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7026 تاریخ: 1398/05/09 نام‌خانوادگی: خانم معین همکار املاک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  پدر و پسر

  10,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7025 تاریخ: 1398/05/09 نام‌خانوادگی: خانم خادمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 850,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 850,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7020 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: خالقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 110,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد سپهری پیروزی 26 فرقانی 13 معرفی شد

  110,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7019 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: صفلی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 4,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7018 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: تیموری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7017 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: قلی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد سپهری پیروزی 26 فرقانی 13 معرفی شد

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7016 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: حلمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد، زیرزمین و بالا

  100,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7015 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: خانم محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  ساکن ساختمان صدقی

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7014 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: نصیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان سوییت همکف جهت خانم مسن

  10,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7013 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: شمشیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  یک هفته فرصت دارند

  15,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7012 تاریخ: 1398/05/08 نام‌خانوادگی: خاکپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد محمودی رهایی 4/1 جهت بازدید بعدازظه...

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات