051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5418 تاریخ: 1397/05/06 نام‌خانوادگی: ناصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 12
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز شیک

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5417 تاریخ: 1397/05/06 نام‌خانوادگی: حبیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 14
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  زوج جهت جهیزیه

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5415 تاریخ: 1397/05/06 نام‌خانوادگی: خداوردی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5413 تاریخ: 1397/05/05 نام‌خانوادگی: فاضل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 13
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5412 تاریخ: 1397/05/05 نام‌خانوادگی: ملکان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 40,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 13
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5411 تاریخ: 1397/05/04 نام‌خانوادگی: آوان پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 11
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  حاج خانم

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5409 تاریخ: 1397/05/04 نام‌خانوادگی: الهیاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 11
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5408 تاریخ: 1397/05/04 نام‌خانوادگی: معینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 110,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  110,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5404 تاریخ: 1397/05/02 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 160 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 13
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5403 تاریخ: 1397/05/02 نام‌خانوادگی: وزیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 10
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه همکف

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5402 تاریخ: 1397/05/02 نام‌خانوادگی: ترابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 11
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5400 تاریخ: 1397/05/01 نام‌خانوادگی: کلانتری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 80 رهن: 75,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 11
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5399 تاریخ: 1397/05/01 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 90 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 11
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5396 تاریخ: 1397/04/31 نام‌خانوادگی: آقای نقیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 90 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 10
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5395 تاریخ: 1397/04/31 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 12
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات