051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7810 تاریخ: 1398/12/05 نام‌خانوادگی: فرهادی ‌معرف: جهت دبستان ابتدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه باشد وشناژ داشته باشد

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7807 تاریخ: 1398/12/04 نام‌خانوادگی: وجدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 9,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلای دو یا سه واحد واحدی

  50,000,000 رهن 9,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7748 تاریخ: 1398/11/23 نام‌خانوادگی: نیازمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت دبستان دخترانه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7704 تاریخ: 1398/11/14 نام‌خانوادگی: سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 300,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7680 تاریخ: 1398/11/09 نام‌خانوادگی: کفشدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 50,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 4
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7674 تاریخ: 1398/11/09 نام‌خانوادگی: حافظیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7583 تاریخ: 1398/10/19 نام‌خانوادگی: سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 4
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7569 تاریخ: 1398/10/16 نام‌خانوادگی: جسمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد ترابی معرفی شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7558 تاریخ: 1398/10/12 نام‌خانوادگی: عالمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 40,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  مسکونی

  40,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7483 تاریخ: 1398/09/23 نام‌خانوادگی: آقایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 40,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد افشار پیروزی 15 معرفی شد

  40,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7418 تاریخ: 1398/09/06 نام‌خانوادگی: دین پناه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 7
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت آموزشگاه زبان

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7408 تاریخ: 1398/09/05 نام‌خانوادگی: جمشیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت خیریه برای جلسات NA ترجیحا نزدیک پار...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7320 تاریخ: 1398/07/29 نام‌خانوادگی: عزیززاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه باشد ویک ظبقه دفتر کار انوریر 1...

  50,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7297 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد ناروئی بازدید شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7296 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: صیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات