051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 12172 تاریخ: 1402/11/24 نام‌خانوادگی: سادات شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 700,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه
  700,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12145 تاریخ: 1402/11/15 نام‌خانوادگی: سادات ‌معرف: سایت مسکن فایل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 اجاره: 9,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  2 واحد- زیر زمین باشد اشکال ندارد- تا 70...

  500,000,000 رهن 9,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12078 تاریخ: 1402/10/05 نام‌خانوادگی: قالی باف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 200,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 29
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  شمالی باشد

  200,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12077 تاریخ: 1402/10/05 نام‌خانوادگی: امیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 اجاره: 30,000,000
  تعداد بازدید: 27
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 30,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12069 تاریخ: 1402/09/25 نام‌خانوادگی: شجاعی ‌معرف: رضوی 13 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 31
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12034 تاریخ: 1402/09/01 نام‌خانوادگی: پارسا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 37
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  دو طبقه باشد حاشیه بلوار پیروزی یا رضوی ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12015 تاریخ: 1402/08/16 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 25,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 37
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی تمیز 3 حواب محدوده رضاشهر

  100,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12014 تاریخ: 1402/08/16 نام‌خانوادگی: محسنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 43
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 12013 تاریخ: 1402/08/16 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 33
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11999 تاریخ: 1402/08/08 نام‌خانوادگی: تیموری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 200,000,000 اجاره: 25,000,000
  تعداد بازدید: 36
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 25,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11997 تاریخ: 1402/08/07 نام‌خانوادگی: فریدونی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 اجاره: 35,000,000
  تعداد بازدید: 35
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  جهت بازدیدموسوی نژاد بعدظهر میاد/ دفتر ...

  500,000,000 رهن 35,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11844 تاریخ: 1402/05/22 نام‌خانوادگی: کریم خان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 47
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11812 تاریخ: 1402/05/11 نام‌خانوادگی: اسماعیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 500,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 48
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11789 تاریخ: 1402/05/04 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 49
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  دو یا سه واحدی

  2,000,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 11747 تاریخ: 1402/04/21 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 اجاره: 15,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 50
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات