051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 9408 تاریخ: 1400/05/05 نام‌خانوادگی: دهقانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500
  تعداد بازدید: 0
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  برای بهزیستی میخواد حدود 15 تا 20 نفر

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9377 تاریخ: 1400/04/28 نام‌خانوادگی: شکوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 2
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9366 تاریخ: 1400/04/27 نام‌خانوادگی: جوادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9318 تاریخ: 1400/04/15 نام‌خانوادگی: نارویی شهر: مشهد منطقه: 17 شهریور رهن: 250,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  2طبقه 140متری

  250,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9301 تاریخ: 1400/04/09 نام‌خانوادگی: صالحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 15,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  جهت دفتر فروشتوزیع روغن موتور

  100,000,000 رهن 15,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9276 تاریخ: 1400/04/06 نام‌خانوادگی: ایمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  جهت مهد کودک

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9232 تاریخ: 1400/03/31 نام‌خانوادگی: محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9231 تاریخ: 1400/03/31 نام‌خانوادگی: محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9124 تاریخ: 1400/03/09 نام‌خانوادگی: شفاعت زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 200,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 8
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  مدرسه دخترانه دبیرستان

  200,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9081 تاریخ: 1400/02/25 نام‌خانوادگی: قاسمیان افغان ‌معرف: دکتر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 8,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  اگه دو واحد 150 متری هم در یک مجتمع باشه...

  100,000,000 رهن 8,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9075 تاریخ: 1400/02/21 نام‌خانوادگی: سلمانی پسر استا حسن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  جهت مدرسه غیر انتفاعی

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9016 تاریخ: 1400/01/30 نام‌خانوادگی: کاظمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 12,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  حتما دو طبقه مستقل

  100,000,000 رهن 12,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9015 تاریخ: 1400/01/28 نام‌خانوادگی: نیک ساز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  خریدار آپارتنان 200 متری سمت انوری هستن

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 9012 تاریخ: 1400/01/26 نام‌خانوادگی: زحمتکش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 رهن: 100,000,000 اجاره: 100,000,000
  تعداد بازدید: 20
  300 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  یک واحد با سوئیت

  100,000,000 رهن 100,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8977 تاریخ: 1399/12/27 نام‌خانوادگی: دادگر ‌معرف: پژمان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 300,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 28
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات