051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 8415 تاریخ: 1399/04/22 نام‌خانوادگی: کتابداری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ارنوایی بازدید شد

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8413 تاریخ: 1399/04/21 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 700,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  2 طبقه قابل تبدیل به اجاره

  700,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8391 تاریخ: 1399/04/16 نام‌خانوادگی: صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  واحد ارنوایی معرفی شد / جهت دفتر کار شرک...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8387 تاریخ: 1399/04/15 نام‌خانوادگی: خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 500,000,000 اجاره: 20,000,000 تعداد‌نفرات: 7
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8381 تاریخ: 1399/04/14 نام‌خانوادگی: برزگر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بقیه اجاره /

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8379 تاریخ: 1399/04/13 نام‌خانوادگی: نجات پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 400,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه
  400,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8316 تاریخ: 1399/04/04 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 400,000,000
  تعداد بازدید: 9
  500 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  الباقی اجاره

  400,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8296 تاریخ: 1399/04/01 نام‌خانوادگی: رحمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 500,000,000
  تعداد بازدید: 10
  250 متر طبقه
  500,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 8207 تاریخ: 1399/03/20 نام‌خانوادگی: ابراهیم خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 700,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  خواهان ویلایی سه واحدی

  700,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7994 تاریخ: 1399/02/18 نام‌خانوادگی: وکیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 60,000,000 اجاره: 7,000,000
  تعداد بازدید: 22
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی دو واحدی یک واحد 150 با واحد کوچک...

  60,000,000 رهن 7,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7991 تاریخ: 1399/02/18 نام‌خانوادگی: غفوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7981 تاریخ: 1399/02/16 نام‌خانوادگی: سلطانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 18
  150 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  ویلایی تجاری موقت بگیرن برای فست فود

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7969 تاریخ: 1399/02/15 نام‌خانوادگی: بهاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 200,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7963 تاریخ: 1399/02/14 نام‌خانوادگی: آزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 180,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  باب منزل ویلایی

  دو طبقه مجزا

  180,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات