051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6925 تاریخ: 1398/04/26 نام‌خانوادگی: خانم صدقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,250,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,250,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6909 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: کریمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان آپارتمان پیش فروش زیر قیمت

 • فروش
  شناسه: 6908 تاریخ: 1398/04/25 نام‌خانوادگی: عظیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  زیر 15 سال ساخت

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6906 تاریخ: 1398/04/24 نام‌خانوادگی: جعفریان ‌معرف: مانیشن-آپارتمان زرشکی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6903 تاریخ: 1398/04/24 نام‌خانوادگی: سابقی نیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 0
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6882 تاریخ: 1398/04/20 نام‌خانوادگی: رضائیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6864 تاریخ: 1398/04/18 نام‌خانوادگی: سید ‌معرف: مهندس شهرستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6860 تاریخ: 1398/04/17 نام‌خانوادگی: خانم بهروزیه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6858 تاریخ: 1398/04/17 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا پیض فروش-تک واحدی

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6851 تاریخ: 1398/04/17 نام‌خانوادگی: طیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6850 تاریخ: 1398/04/17 نام‌خانوادگی: سیادت ‌معرف: مانیشن کد 520429 شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 150 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6841 تاریخ: 1398/04/16 نام‌خانوادگی: کریم زاده بجستان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6838 تاریخ: 1398/04/15 نام‌خانوادگی: خانم نامداری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6833 تاریخ: 1398/04/14 نام‌خانوادگی: قربانی ‌معرف: طلافروشی-3 راه راهنمایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6822 تاریخ: 1398/04/12 نام‌خانوادگی: حسین پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات