051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 8478 تاریخ: 1399/05/13 نام‌خانوادگی: صدر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,800,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8462 تاریخ: 1399/05/08 نام‌خانوادگی: علیشاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  حتما 4 خواب

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8461 تاریخ: 1399/05/07 نام‌خانوادگی: پرده شناس شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه
  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8458 تاریخ: 1399/05/07 نام‌خانوادگی: اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8455 تاریخ: 1399/05/06 نام‌خانوادگی: سلامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,550,000,000
  تعداد بازدید: 3
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8453 تاریخ: 1399/05/06 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8451 تاریخ: 1399/05/05 نام‌خانوادگی: شریفی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  200 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8449 تاریخ: 1399/05/05 نام‌خانوادگی: برهان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,250,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,250,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8448 تاریخ: 1399/05/04 نام‌خانوادگی: دانشمند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8446 تاریخ: 1399/05/04 نام‌خانوادگی: برکپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8442 تاریخ: 1399/05/02 نام‌خانوادگی: کتابدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد رحمانی از بیرو ن نگاه کردن

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8441 تاریخ: 1399/05/02 نام‌خانوادگی: محمدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 3,300,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8433 تاریخ: 1399/04/29 نام‌خانوادگی: ساجدی ‌معرف: آپارتمان هاشمیه 51-مانیشن-آپارتمان میمری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8432 تاریخ: 1399/04/29 نام‌خانوادگی: گنجی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  حتما با آسانسور

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8430 تاریخ: 1399/04/28 نام‌خانوادگی: خانم محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,400,000,000
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  سمت خاقانی 1 یا استاد حامد

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات