051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6143 تاریخ: 1397/12/25 نام‌خانوادگی: خانم قربانیان ‌معرف: آپارتمان لطفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6138 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6136 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: خانم محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6131 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای دکتر حسینی بازدید شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6130 تاریخ: 1397/12/19 نام‌خانوادگی: محمد زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6124 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: قدیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,150,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,150,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6123 تاریخ: 1397/12/18 نام‌خانوادگی: ن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد لطفی برای بازدید شنبه

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6118 تاریخ: 1397/12/17 نام‌خانوادگی: علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6117 تاریخ: 1397/12/17 نام‌خانوادگی: علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6116 تاریخ: 1397/12/17 نام‌خانوادگی: علمدار ‌معرف: همکف لوکس درب مستقل جهت شرکت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  همکف لوکس درب مستقل جهت شرکت

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6115 تاریخ: 1397/12/17 نام‌خانوادگی: دهقان ‌معرف: آگهی همکف رضوی 39 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 115 مبلغ: 870,000,000
  تعداد بازدید: 1
  115 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  870,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6114 تاریخ: 1397/12/17 نام‌خانوادگی: علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 1
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  دهخدا 1 بازدید شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6111 تاریخ: 1397/12/16 نام‌خانوادگی: وارسته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6110 تاریخ: 1397/12/16 نام‌خانوادگی: عاصفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان رحمتی چهارراه خاقانی بازدید شد

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6104 تاریخ: 1397/12/15 نام‌خانوادگی: ممدوحی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  نوساز جنوبی تک واحدی سه خواب

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات