051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7217 تاریخ: 1398/06/29 نام‌خانوادگی: خانم سعادت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رحمتی بازدید شد

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7204 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: شیخ زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7202 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: نادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید 3 واحدی یک جا/ ملک رضا 25 ، ...

 • فروش
  شناسه: 7200 تاریخ: 1398/06/24 نام‌خانوادگی: دهواری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7188 تاریخ: 1398/06/13 نام‌خانوادگی: جلیلیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 3
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  مسن هستند وخریدار واقعی واحد رحمتی برای ...

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7177 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: چالشی ‌معرف: نبش رضوی38 110 متری صفر برای معاوضه متری 11 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7173 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: تدین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه همکف یا اول

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7162 تاریخ: 1398/06/08 نام‌خانوادگی: پورمحمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 3
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7145 تاریخ: 1398/06/05 نام‌خانوادگی: آسایش (میری) شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ساجدی و امینی باردید شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7129 تاریخ: 1398/06/03 نام‌خانوادگی: فخار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 4
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  حیاط دار یا با تراس بزرگ

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7120 تاریخ: 1398/05/31 نام‌خانوادگی: طباطبایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد اتوبوسی نمیخواهند

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7118 تاریخ: 1398/05/30 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7115 تاریخ: 1398/05/30 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  منطقه رضاشهر

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7112 تاریخ: 1398/05/28 نام‌خانوادگی: حسابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160
  تعداد بازدید: 3
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7109 تاریخ: 1398/05/27 نام‌خانوادگی: خانم طوسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات