051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 8137 تاریخ: 1399/03/09 نام‌خانوادگی: خانم افخمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,500,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8134 تاریخ: 1399/03/08 نام‌خانوادگی: سعادت جو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 0
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8133 تاریخ: 1399/03/08 نام‌خانوادگی: فارسیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 0
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما 3 خواب

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8129 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: افاضتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8125 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 95 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 2
  95 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8123 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: وفایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8122 تاریخ: 1399/03/07 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  ویلایی برای فروش یا معاوضه پیروزی 20 دار...

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8117 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: تربتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد آپارتمانی سه خواب و دو خو...

 • فروش
  شناسه: 8115 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: سیدین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 6,500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  4 واحد آپارتمانی مستقل

  6,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8114 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: عاصف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ملک جعفریان معرفی شد پاکینگ سوال شو...

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8110 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: رجایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 2
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید همکف حیاط دار برای مادر

 • فروش
  شناسه: 8109 تاریخ: 1399/03/05 نام‌خانوادگی: مزینانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8108 تاریخ: 1399/03/04 نام‌خانوادگی: خانم یزدان جو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  خرید تا 800 همکف یا با آسانسور

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8107 تاریخ: 1399/03/03 نام‌خانوادگی: قصاب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد نبش رضوی30 -115 متری دارندمتری 1250...

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 8104 تاریخ: 1399/03/03 نام‌خانوادگی: قاسم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  با آسانسور یا تا ط 2 دو خواب

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات