051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7397 تاریخ: 1398/08/30 نام‌خانوادگی: رافعی ‌معرف: باشگاه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7395 تاریخ: 1398/08/29 نام‌خانوادگی: صابری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7393 تاریخ: 1398/08/28 نام‌خانوادگی: افضلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7385 تاریخ: 1398/08/26 نام‌خانوادگی: فولاد کار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد میرانی معرفی شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7382 تاریخ: 1398/08/25 نام‌خانوادگی: عزیززاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  سال ساخت زیر 4 سال رضوی

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7364 تاریخ: 1398/08/17 نام‌خانوادگی: فداکار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 1
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7361 تاریخ: 1398/08/16 نام‌خانوادگی: ممیزان ‌معرف: آپارتمان صارمی 8 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7358 تاریخ: 1398/08/16 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: زاهدان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7356 تاریخ: 1398/08/13 نام‌خانوادگی: دهنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7354 تاریخ: 1398/08/12 نام‌خانوادگی: تقوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7346 تاریخ: 1398/08/08 نام‌خانوادگی: صمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7343 تاریخ: 1398/08/07 نام‌خانوادگی: اخوان ‌معرف: آپارتمان نصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7342 تاریخ: 1398/08/07 نام‌خانوادگی: دلاور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7341 تاریخ: 1398/08/06 نام‌خانوادگی: خانم شاملو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7337 تاریخ: 1398/08/04 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات