051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 12215 تاریخ: 1403/01/17 نام‌خانوادگی: حیدری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 18,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  خریدار ویلایی تا 18 -آپارتمان رودکی 8 مع...

  18,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12211 تاریخ: 1403/01/12 نام‌خانوادگی: حسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  80 متر طبقه
  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12210 تاریخ: 1403/01/08 نام‌خانوادگی: الله یاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  3 واحد یکجا می خوان دو واحد 19 بهمن دار...

 • فروش
  شناسه: 12205 تاریخ: 1403/01/04 نام‌خانوادگی: پایدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12203 تاریخ: 1402/12/28 نام‌خانوادگی: سرافراز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 4,200,000,000
  تعداد بازدید: 6
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  تخلیه تا آخر فروردین

  4,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12202 تاریخ: 1402/12/26 نام‌خانوادگی: توکلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 6,500,000,000
  تعداد بازدید: 7
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  حاشیه رضوی

  6,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12200 تاریخ: 1402/12/25 نام‌خانوادگی: فرزین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 مبلغ: 1,750,000,000
  تعداد بازدید: 6
  60 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12199 تاریخ: 1402/12/25 نام‌خانوادگی: سردار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  85 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12198 تاریخ: 1402/12/23 نام‌خانوادگی: احمدی نژاد ‌معرف: بجستان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 5,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12197 تاریخ: 1402/12/20 نام‌خانوادگی: برخودار- خانم احمدی رضوی 22.4 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 7,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  140 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  دو واحد در حسابی 90 متر و الیه 100 متری ...

  7,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12196 تاریخ: 1402/12/20 نام‌خانوادگی: نوروزیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 4,500,000,000
  تعداد بازدید: 8
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12184 تاریخ: 1402/12/02 نام‌خانوادگی: خانم عطاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 15
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  برای زمین دهنو

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12180 تاریخ: 1402/11/30 نام‌خانوادگی: شریعتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 5,500,000,000
  تعداد بازدید: 16
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12176 تاریخ: 1402/11/26 نام‌خانوادگی: کدخدایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 16
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 12173 تاریخ: 1402/11/24 نام‌خانوادگی: علیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 8,000,000,000
  تعداد بازدید: 15
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  8,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات