051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 9407 تاریخ: 1400/05/05 نام‌خانوادگی: آقای صراف زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه
  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9405 تاریخ: 1400/05/04 نام‌خانوادگی: دررودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9395 تاریخ: 1400/05/02 نام‌خانوادگی: جلیلی ‌معرف: نسترن4 همسایه نعمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  2 واحد حاشیه رضوی ویلایی جنوبی در نسترن...

 • فروش
  شناسه: 9390 تاریخ: 1400/04/31 نام‌خانوادگی: سیرجانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9383 تاریخ: 1400/04/30 نام‌خانوادگی: شیبانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  پیش فروش نقدی تا 1800م

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9373 تاریخ: 1400/04/28 نام‌خانوادگی: کهربایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9367 تاریخ: 1400/04/27 نام‌خانوادگی: ضمیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  فکر کنم املاک باشه حاشیه رضوی

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9365 تاریخ: 1400/04/26 نام‌خانوادگی: مخملباف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9363 تاریخ: 1400/04/24 نام‌خانوادگی: نوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300
  تعداد بازدید: 1
  300 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد موسوی روبرو بازدید برای شنبه

 • فروش
  شناسه: 9344 تاریخ: 1400/04/20 نام‌خانوادگی: موسویان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 3,300,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  3,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9334 تاریخ: 1400/04/18 نام‌خانوادگی: بخشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9322 تاریخ: 1400/04/16 نام‌خانوادگی: برزنونی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 5
  90 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9310 تاریخ: 1400/04/12 نام‌خانوادگی: حاجی پور اسفراین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 6
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  واحد کاظمی املاک بازدید شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9295 تاریخ: 1400/04/08 نام‌خانوادگی: توکلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 1,250,000,000
  تعداد بازدید: 7
  80 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,250,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 9292 تاریخ: 1400/04/08 نام‌خانوادگی: خانم امیری شهر: مشهد منطقه: فلسطین متراژ: 170 مبلغ: 6,000,000,000
  تعداد بازدید: 10
  170 متر طبقه

  دستگاه آپارتمان

  طبقه 3 به بالا تک واحد نسترن وقدس باشد

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات