051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5531 تاریخ: 1397/06/14 نام‌خانوادگی: عطارپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 9
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5528 تاریخ: 1397/06/13 نام‌خانوادگی: آقای ناظمیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 700,000,000
  تعداد بازدید: 10
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5526 تاریخ: 1397/06/12 نام‌خانوادگی: الهامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 160 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا حیاط دار

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5521 تاریخ: 1397/06/11 نام‌خانوادگی: طباطبایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 120 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بارهن ووام

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5515 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  آپارتمان

  وام مسکن دارند

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5514 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: پاپولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 180 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5513 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: قاضی خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 10
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5511 تاریخ: 1397/06/06 نام‌خانوادگی: خوارزمی ‌معرف: خریدار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 170 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 10
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5510 تاریخ: 1397/06/05 نام‌خانوادگی: آقازاده ‌معرف: دهخدای12 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 110 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 10
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5509 تاریخ: 1397/06/04 نام‌خانوادگی: خانم احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 مبلغ: 300,000,000
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه سوم مشکلی ندارند

  300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5508 تاریخ: 1397/06/03 نام‌خانوادگی: خواب نما شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5507 تاریخ: 1397/06/03 نام‌خانوادگی: صابرحسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 10
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5506 تاریخ: 1397/06/03 نام‌خانوادگی: خانم وطن دوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 180,000,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  180,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5504 تاریخ: 1397/06/02 نام‌خانوادگی: قرایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 9
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5498 تاریخ: 1397/05/30 نام‌خانوادگی: توفیقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  180 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات