051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7815 تاریخ: 1398/12/06 نام‌خانوادگی: یوسفی ‌معرف: آپارتمان فرخی ۲۰ شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 3
  110 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7812 تاریخ: 1398/12/05 نام‌خانوادگی: پاشایی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7809 تاریخ: 1398/12/05 نام‌خانوادگی: قمری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 5
  140 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد جمی بازدید شد

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7806 تاریخ: 1398/12/04 نام‌خانوادگی: خانم داوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رضایی دهخدا یک گرفت

 • فروش
  شناسه: 7804 تاریخ: 1398/12/04 نام‌خانوادگی: مرادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد جعفری

 • فروش
  شناسه: 7800 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: رفیع زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 3
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7798 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: ظفرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رستگار مقدم معرفی شد

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7797 تاریخ: 1398/12/03 نام‌خانوادگی: سعادتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آقای ساجدی بازدید شد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7796 تاریخ: 1398/12/02 نام‌خانوادگی: سلطان محمدی کاخک ‌معرف: 09153758034 خواهر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ساجدی بازدید شد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7794 تاریخ: 1398/12/01 نام‌خانوادگی: حمید زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان واحد جعفریان

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7793 تاریخ: 1398/12/01 نام‌خانوادگی: عظیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقات بالاتر

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7790 تاریخ: 1398/11/30 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید دو واحد آپارتمان / واحد خانم...

 • فروش
  شناسه: 7787 تاریخ: 1398/11/30 نام‌خانوادگی: ناصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 650,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد رستگار مقدم رضوی 28 بازدید شد

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7786 تاریخ: 1398/11/30 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  خونه خانم امینی حاشیه

 • فروش
  شناسه: 7785 تاریخ: 1398/11/29 نام‌خانوادگی: غفوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب / واحد حاجی زاده فرخی 18 و صحرای...

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات